http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r
 Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r

 

Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r
Numer ogłoszenia: 203215 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r. w tym: - Benzyny bezołowiowej Pb 95 - max 9000 litrów Pb 98 - max 5000 litrów - Olej napędowy ON - max 25000 litrów - Gazu Propan - butan (LPG) - max 1500 litrów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1000,00 zł na konto Zamawiającego nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium może być również wniesione w: 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych, 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Posiadają stację paliw w odległości do 8 km od miejsca garażowania pojazdów tj. Skierniewice ul. Kaczyńskiego 9, a w zakresie części pierwszej tj. sprzedaży benzyn i oleju napędowego czynną całodobowo we wszystkie dni tygodnia (również w niedziele i święta). Na potwierdzenie powyższego wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków będzie dokonana na postawie oświadczenia i wymienionych dokumentów w pkt 6 SIWZ wg formuły spełnia/ nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać następujące dokumenty: l. Formularz ofertowy, zgodny w treści ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik Nr 1). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 2). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem występującym wspólnie z innym podmiotem (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązany jest złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 6, należy dołączyć dla każdego z podmiotów wchodzących w skład spółki cywilnej, konsorcjum. 5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 3). 8. Projekty umów - zgodne w treści ze wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ(Załącznik Nr 4 i 4a)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice pokój numer 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów znajdującym się na parter w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście, lub za pośrednictwem poczty.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 oraz oleju napędowego ON.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb 95 - max 9000 litrów, Pb 98 - max 5000 litrów oraz oleju napędowego ON - max 25000 litrów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   

  • 1. Cena - 90
  • 2. Odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzedaż gazu propan - butan (LPG).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż gazu Propan - butan (LPG) - max 1500 litrów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   

  • 1. Cena - 90
  • 2. Odległość od miejsca garażowania do stacji paliw (w km) - 10

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (111KB)
DokumentZal.1.doc (43KB)
DokumentZal.2.doc (38.5KB)
DokumentZal.3.doc (24.5KB)
DokumentZal.4.doc (44KB)
DokumentZal.4a.doc (43.5KB)
Ilość odwiedzin2011
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-11-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-11-10 11:19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...