http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r.

 

Skierniewice, 2009-12-23

 

RW-3431-22-1/09

 

Zamawiający:

Powiat Skierniewicki w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Skierniewicach,
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

tel. 046/834-59-15, fax. 046/833-66-79.

E-mail: starosta@powiat.skierniewice.pl

 

Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

FIRMA Spółka Jawna, B. Janowski i wspólnicy

ul. Waryńskiego 7, 96-100 Skierniewice

tel. 046/833-40-15

NIP 836-15-14-948, REGON 750099680

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r.

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2010 r.
w tym:

- Benzyny bezołowiowej Pb 95 - max 9000 litrów

                                     Pb 98 - max 5000 litrów

  Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień 09132100-4

 

- Oleju napędowego ON - max 25000 litrów

  Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień 09134100-8

 

- Gazu Propan - butan (LPG) - max 1500 litrów

  Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień 09122000-0

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

Ustala się termin prowadzenia rozmów w okresie od 22.12.2009 r. do 28.12.2009 r.

 

Rozmowy można prowadzić drogą pocztową, telefoniczną lub faksem.

 

Najpóźniej  z chwilą zawarcia umowy należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu  oraz  dokumenty  potwierdzające spełnienie tych  warunków,  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

1) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1;

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2;

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie o przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu, rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem negocjacji;

4) Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy - Załącznik Nr 3;

5) Projekt umowy - Załącznik Nr 4.

 

 

 

Załączniki do niniejszego zaproszenia są:

 

1)      Formularz ofertowy

2)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3)      Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy

4)      Wzór umowy

 

 

 

 

 

                                                                                                  ........................................

 

Dołączone pliki:
Dokumentzal1.doc (38.5KB)
Dokumentzal2.doc (38KB)
Dokumentzal3.doc (25KB)
Dokumentzal4.doc (44.5KB)
Ilość odwiedzin1693
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-12-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-12-28 09:17
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...