http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 15887 - 2010; data zamieszczenia: 25.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim. Całość zamówienia realizowana będzie na terenie n/w partnerów uczestniczących w jego finansowaniu. 1) GMINA NOWY KAWĘCZYN 2) GMINA SKIERNIEWICE 3) GMINA MAKÓW W RAMACH ZADANIA REALIZOWANA BĘDZIE PRZEBUDOWA N/W DRÓG: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 113103E na odcinku Kwasowiec - Marianów - Nowy Kawęczyn o dł. 3866,0 m obejmująca: obustronne poszerzenie jezdni do szer. 5,00 m; wykonanie nowej nakładki asfaltowej, czyszczenie przepustów poprzecznych pod jezdnią, wykonanie i przebudowa przepustów pod drogą, drogami bocznymi i pod zjazdami, remont nawierzchni zjazdów nad przepustami i przepustów, przebudowa, pogłębienie rowów odwadniających, wykonanie poboczy gruntowych, wymiana wadliwego oznakowania pionowego. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E w relacjach: 2.1 - Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga o dł. 535,23 m - wykonanie chodnika w m. Strzyboga o szer. 1,5 m. 2.2 - Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 663,00 m - wykonanie chodnika w m. Dąbrowice o szer. 1,5 m. 2.3 - Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 1404,70 m - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od Makowa (ul. Kasztanowa) do przejazdu w Krężcach o dł. 983 m; wykonanie wyspy z kostki granitowej o pow. 15,6 m2 , zasypanie rowów o pow. 1350 m2. 2.4 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 3574,40 m - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od przejazdu w Krężcach do Dąbrowic o dł. 1512,51m oraz odtworzenie rowów. 2.5 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 1404,70 m - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1318E z droga powiatową Nr 1310E obejmująca rozebranie istniejącej nawierzchni na odcinku od 0,00 do 421,00 i wykonanie nowej nawierzchni oraz podbudowy na tym odcinku, przebudowie istniejącego chodnika z płyt betonowych polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieku z płyt betonowych ściekowych przy krawędzi chodnika, wykonanie 2 studzienek wodościekowych i rur odprowadzających wodę do rowu. Na odcinku 421,00 do 1404,70 zasypanie rowu przydrożnego z prawej strony, poszerzenie drogi do szer. 7,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wydzielenie z nawierzchni za pomocą oznakowania poziomego i pionowego jezdni o szerokości 5,5 m i ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m, przebudowa przepustów betonowych zlokalizowanych pod drogą, oraz zjazdów indywidualnych. 2.6 Maków (ul. Kasztanowa) o dł. 421,70 m - wykonanie chodnika o szer. 2,0 m. 2.7 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 3574,40 m. Na odcinku 0,00 do 215,00 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 7,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wydzielenie z nawierzchni za pomocą oznakowania poziomego i pionowego jezdni o szer. 5,5 m i ścieżki rowerowej o szer. 2,00. Na odcinku 215,00 do 1605,00 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 5,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Budowa chodnika o szer. 1,5 m z kostki brukowej betonowej wzdłuż lewej krawędzi jezdni, przebudowa przepustu pod drogą na projektowanym pikietażu 632,50 m. Na odcinku 1605,00 do 2910,00 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 7,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości. Wydzielenie z nawierzchni za pomocą oznakowania poziomego i pionowego jezdni o szerokości 5,5 m i ścieżki rowerowej szerokości 2,00. Na odcinku od 2910,00 do 3574,40 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi o szer. 5,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości. Na odcinku 2910,00 - 3547,40 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 5,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości. 2.8 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 1383,70 m - wykonanie chodnika o szer. 1,5 m. w m. Krężce 2.9 Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga o dł. 507,70 m - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m. Wykonanie poboczy po obu stronach jezdni asfaltowej na całym odcinku. Długość zatok autobusowych 44,61 m i 43,60 m. Przy zatokach autobusowych wykonanie chodnika o szer. 1,25 m pogłębienie rowów i wycinka drzew. 2.10 Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga o długości 4614,00 m - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m 2.11 Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga - wykonanie chodnika w m. Strzyboga o długości 535,23 m, rozebranie starej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 4614 m. 2.12 wieś Trzcianna o długości 2672,00 - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m. Wykonanie chodnika o długości 533,10 m, o szerokości 1,5 m, zasypanie rowów po jednej stronie, pogłębienie rowów i wycinka drzew. 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 25 we wsi Strobów o dł. 339,00 m obejmująca jedną dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m. 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 24 we wsi Balcerów o dł. 824,51 m obejmująca jedną dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,5 m, oraz utwardzenie pobocza po obu stronach jezdni o szer. 0,5 m. 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 11 we wsi Mokra Lewa o dł. 1055,80 m obejmująca nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącą nawierzchnie o szer. 4,0 m oraz utwardzenie pobocza z pospółki o szerokości 0,50 m. 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 9 we wsi Mokra Lewa o dł. 1178,55 m obejmująca nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącą nawierzchnię o szer. 4,0 m oraz utwardzenie po obydwu stronach jezdni pobocza z pospółki o szerokości 0,50 m. 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E relacji Mokra Lewa - Maków: 7.1 w miejscowości Mokra Lewa o długości 1610,70 m - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego 7.2 od granicy z Gminą Skierniewice do parkingu w Makowie (na ul. Klonowej) o dł 1809,30 m wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. 7.3 na odcinku od pikietażu 0,00 - 3420,00 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i poszerzenie jezdni do szer. 7,5 m oraz wydzielenie z jezdni za pomocą oznakowania poziomego ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m. Na pozostałym odcinku 3420,00 - 3919,00 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni o szerokości 5,5 m bez ścieżki. 8. Przebudowa ul. Górskiej w m. Maków o dł. 536,00 m- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, o szer. 4,0 m i wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych o szer. min. 0,75 m. 9. Przebudowa ul. Górskiej w m. Maków o dł. 536,00 m - przebudowa kabla telefonicznego na odc. 66 m. 10. Przebudowa ul. Malinowej - w m. Maków o dł. 635 m - wytyczenie osi drogi i roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej, wykonanie rowów odwadniających, uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy pospółką, budowa przepustu rurowego, ustawienie słupków do znaków, umocowanie znaków ostrzegawczych. 11. Budowa parkingu w m. Maków o pow. 333,79 m2 - na 24 miejsca parkingowe, wykonanie z kostki granitowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1, 77.21.14.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4, 45.23.23.10-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.53-2, 45.23.32.00-1, 45.11.21.00-6, 45.23.31.42-6, 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 350 000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. 3.Wadium w formie pieniężnej należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Kredyt Bank S.A. Skierniewice, rachunek nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. 4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert - oznacza to, że: 1) wpływ środków z tytułu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego musi nastąpić przed dniem 15.02.2010r. godz. 12:30. 2) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie należy złożyć w kopercie, w której składana jest oferta. Zostanie on zdeponowany w kasie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium lub kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadialne należy załączyć do oferty. 5. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełni dokumentów lub pełnomocnictw chyba, że udowodni iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument wadialny (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa) powinien zawierać stwierdzenie: wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zawierające uzasadnienie wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub o podobnej treści przewidującej wszelkie okoliczności uprawniające Zamawiającego do zatrzymania wadium przewidziane ustawą PZP

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiących przedmiot zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy). 1) Zakończyli w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 roboty budowlane, stanowiące jedną całość, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budownictwa drogowego, przy czym wartość co najmniej jednej wykazywanej inwestycji nie może być niższa niż 12 000 000, a pozostałych nie niższa niż 3 000 000. 2) Dysponują osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, należącymi do właściwej Izby samorządu zawodowego i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (dot. ppkt. a-c): a) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, która może wykazać się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym realizacją co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 12 000 000 zł; wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie doświadczenie kierownika wraz z wskazaniem wartości oraz opisu kontraktu składającego się na doświadczenie, b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, d) Uprawnionym geodetą, posiadającym doświadczenie w realizacji kontraktów porównywalnych z przedmiotem zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy) - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 10 000 000,00 zł. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 Ustawy). 4.1) w przypadku jeżeli wykonawca, wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) złożą harmonogram rzeczowo finansowy z podziałem i opisem prac na cały okres realizacji zamówienia. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien zostać opisany w okresach kwartalnych ze wskazaniem robót realizowanych w poszczególnych okresach wraz z ich wartością. Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi część oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie złożenie w/w dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z siwz. Zamawiający przedkłada załącznik nr 6 do SIWZ w celu wskazania sposobu finansowania poszczególnych etapów. Na wykonawcach ciąży obowiązek doprecyzowania harmonogramu ze wskazaniem konkretnych kwot oraz prac wykonywanych w poszczególnych okresach realizacji. Suma kwot za poszczególne okresy realizacji stanowi wartość końcową oferty wskazaną w formularzu oferty. Przez niepodleganie wykluczeniu z postępowania Zamawiający rozumie, że wykluczy z postępowania wykonawców: - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy PZP. Oraz Wykonawców, którzy: - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy PZP. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA na podstawie Oświadczenia Wykonawcy oraz załączonych do oferty dokumentów wymienionych w § 12..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W skład oferty muszą wchodzić: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zaakceptowany projekt umowy stanowiącej załącznik do siwz. 2. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej (stosując pomocniczo załączone przedmiary robót oraz ewentualnie wykonanych w toku wizji lokalnej obmiarów sprawdzających). 3. Niżej wymienione dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez Wykonawcę. Działające wspólnie osoby fizyczne lub prawne powinny złożyć indywidualne oświadczenia - Załącznik nr 2. Zamawiający prosi, aby własnoręczne podpisy na Oświadczeniu i ofercie były czytelne, tj. zostały złożone w sposób umożliwiający odczytanie, co najmniej nazwiska osoby podpisującej lub opatrzone pieczęcią imienną. 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez spółkę jawną w/w zaświadczenie musi dotyczyć spółki jawnej (podatek VAT), a nie jej wspólników. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Informacje banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których wykonawca posiada rachunki, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 10 000 000,00 zł. W przypadku, gdy w dokumencie wystawionym przez Bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa w rozumieniu art. 70 ust 1 Ustawy Prawo Bankowe określona zostanie stwierdzeniem wyrażą się liczbą np. siedmiocyfrową Zamawiający uzna, iż jest to najmniejsza możliwa liczba tj. 1 000 000,00 zł. 8) Wykaz zrealizowanych kontraktów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. W wykazie uwzględnić wyłącznie kontrakty zakończone. Wykaz powinien zawierać co najmniej informacje określone § 8 ust 1 pkt. 1- Załącznik nr 4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie legitymował się referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku doświadczenia, którego wartość będzie wskazana w euro lub innej walucie obcej, Zamawiający przyjmie do przeliczenia wskazanej kwoty średni kurs NBP danej waluty, właściwy na dzień otwarcia ofert. 9) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, które będą kierować lub nadzorować wykonanie zamówienia, pozostających w dyspozycji Wykonawcy - Załącznik nr 3. Powinien on zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez ww. osoby uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami udostępnionymi przez inny podmiot - do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu w/w osób. Dokument stanowiący udostępnienie potencjału osobowego lub technicznego będzie stanowił potwierdzenie wykazu złożonego przez wykonawcę. W PRZYPADKU POWIERZENIA PODWYKONAWCOM WYKONANIA CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OSOBY, KTÓRE BĘDĄ NADZOROWĄĆ REALIZACJĘ TEJ CZĘŚCI MUSZĄ POZOSTAWAC W DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM Art 22 UST 1 PKT. 2 USTAWY. 10) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia bez jakichkolwiek podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk. 4. W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie (konsorcjum, lub osoby fizyczne) lub podpisania jej przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestracyjnych, należy załączyć do niej pełnomocnictwo upoważniające podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy) 5. W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie (konsorcjum, lub osoby fizyczne) dokumenty określone w ust. 3 pkt. 1- 6, odrębne dla każdego uczestnika postępowania - pozostałe dokumenty mogą być wspólne dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice w pokoju nr 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2010 godzina 12:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice w Punkcie Obsługi Interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi.

Dołączone pliki:
Archiwumdroga.zip (178914.3KB)
DokumentSIWZ.doc (812KB)
Ilość odwiedzin5965
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-01-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-01-25 13:30
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...