http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
 Dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.

 

Dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
Numer ogłoszenia: 20800 - 2010; data zamieszczenia: 25.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka , Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 0-46 833 01 35, faks 0-46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów łącznie z transportem Wykonawcy do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. Dostarczony olej opałowy musi spełniać następujące warunki: wartość opałowa- 42 MJ/ kg, temperatura zapłonu- min 55 0C, zawartość siarki- max 0,3%, lepkość kinetyczna w 20 0C- max 5 mm2/ s. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawa do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 3) Wykonawca dostarczy olej specjalistycznym transportem wyposażonym w legalizowany sprzęt do pomiaru spuszczanego oleju. 4) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego pochodzenie i jakość dostarczanego oleju opałowego. 5) Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych ( bez sobót) w godzinach 8.00-16.00 w ciągu 48 godzin od otrzymania dyspozycji telefonicznej o dostawie od upoważnionego pracownika Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia., jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i w tym względzie posiadają koncesję na obrót paliwami. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, i w tym względzie wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jako główny wykonawca, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. wykonanie dostawy co najmniej 30 000 litrów oleju opałowego każda i posiadać na tę okoliczność poświadczenie należytego wykonania dostawy wystawione przez odbiorcę dostawy. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz udokumentują to poprzez założenie aktualnych zaświadczeń dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. 6) spełnią określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania. 2. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywania zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe zgodnie z art. 26 ust 3i 4 ustawy. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Postanowienie dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja/ Spółki cywilne); a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówień. b) W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum/ spółki cywilnej musu udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Prawo zamówień publicznych- oferta musi być podpisana w taki sposób,by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie - wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika ( lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszych zamówień lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowane pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ( Liderem)- wypełniając formularze ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum/ spółki cywilnej , a nie pełnomocnika- wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art.366 Kodeksu Cywilnego..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokument 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie np. (konsorcjum) ww .dokument musi być założony przez każdy podmiot. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot. 3) Koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie koncesją musi być założone przez każdy podmiot. 4) Oświadczenie o treści określonej w art.22 ust 1 oraz art. 24 ust 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być założone przez każdy podmiot. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunki posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym podmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających że te dostawy zostały wykonane należycie, np. referencje. Warunek: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jako główny wykonawca, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówień tzn. wykonanie dostawy co najmniej 30 000 litrów oleju opałowego każda i posiadać na tę okoliczność poświadczenie należytego wykonania dostawy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. dokument podmioty mogą załączyć łącznie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (125KB)
Dokumentzałącznik nr 1.doc (38.5KB)
Dokumentzałącznik nr 2.doc (23.5KB)
Dokumentzałącznik nr 3.doc (59KB)
Dokumentzałącznik nr 4.doc (22.5KB)
Ilość odwiedzin2166
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-01-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-01-25 14:40
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...