http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Dziecka

Strobów 28, 96-100 Skierniewice

tel.: (0-46) 833-01-35, fax.: (0-46) 833-01-35

ddstrobow@poczta.onet.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strobów, 05.02.2010 rok

ZP 341/1/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję iż
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego w ilości 30 000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.", Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

„PETROLIS" Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204

 

za cenę brutto: 65880,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)

 

Uzasadnienie wyboru: przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert.

            Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

            Zestawienie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Streszczenie oferty

Przyznana punktacja w kryterium cena

Przyznana punktacja łącznie

1.

„KOPER" Sp. J.

99-400 Łowicz

Pilaszków 18

oferta niepodlegająca odrzuceniu

9,18

9,18

2.

„DA-MO" Sp. J.

Dałkowska-Modzelewski

99-400 Łowicz

ul. Małyszce 2d/2e

oferta niepodlegająca odrzuceniu

9,89

9,89

3.

PETROLIS Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń

ul. Wł. Jagiełły 10a/204

oferta niepodlegająca odrzuceniu

10

10

 

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona , nie wykluczono też żadnego Wykonawcy , który złożył ofertę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Domu Dziecka

/-/  mgr Edyta Suska

Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń Domu Dziecka w Strobowie

2.       www.powiat-skierniewice.pl

 

Ilość odwiedzin1528
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-02-05 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-02-05 11:56
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...