http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 20800-2010 z dnia 2010-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów łącznie z transportem Wykonawcy do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu...
Termin składania ofert: 2010-02-04


Skierniewice: Dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r..
Numer ogłoszenia: 44960 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20800 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 0-46 833 01 35, faks 0-46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 30000 litrów łącznie z transportem Wykonawcy do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. Dostarczony olej opałowy musi spełniać następujące warunki: wartość opałowa- 42 MJ/ kg, temperatura zapłonu- min 55 0C, zawartość siarki- max 0,3%, lepkość kinetyczna w 20 0C- max 5 mm2/ s. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawa do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 3) Wykonawca dostarczy olej specjalistycznym transportem wyposażonym w legalizowany sprzęt do pomiaru spuszczanego oleju. 4) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego pochodzenie i jakość dostarczanego oleju opałowego. 5) Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych ( bez sobót) w godzinach 8.00-16.00 w ciągu 48 godzin od otrzymania dyspozycji telefonicznej o dostawie od upoważnionego pracownika Zamawiającego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59000 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54000
  • Oferta z najniższą ceną: 54000 / Oferta z najwyższą ceną: 58800
  • Waluta: PLN.

 

Edyta Suska

Dyrektor Domu Dziecka

 

Ilość odwiedzin1755
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-02-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-02-17 11:55
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...