http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ NIEOBJĘTYCH WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ

Podstawa prawna:

-         art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 4 i 5, art. 22 ust. 2, art. 24, art. 24a, art. 26, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek, który powinien zawierać określenie (art. 24, ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy PGiG,):

-         firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

-         numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

-         rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,

-         właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

-         prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

-         czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

-     środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

-         wykaz obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

-         sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,

-         złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

-         wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

-         stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących
i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,

-    projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

-         geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,

-         przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 

2.   Do wniosku należy załączyć (art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2 ustawy PGiG):

-         dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów: wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy ewidencyjnej,

-         informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

-         9 egz. mapy z określeniem granic obszaru i terenu górniczego

-         decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych

-         dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

-         dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

-         dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;

-         decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi).

 

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji koncesyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

Od decyzji koncesyjnej – 616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

 

Uwagi!

1. Starosta wydaje koncesję jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:

-         obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

-         wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 ,

-         działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia materiałów wybuchowych.

2. Wydanie decyzji koncesyjnej wymaga uzgodnienia właściwego wójta (kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku jeżeli nie naruszy sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odrębnych przepisach) oraz wymaga zaopiniowania przez marszałka województwa.

 

Dołączone pliki:
Dokumentwzór wniosku o udzielenie konecsj na wydobywanie kopaliny ze złoża KI 12_2018.doc (46.5KB)
DokumentKI nr 12 udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny_2018.pdf (168.1KB)
Ilość odwiedzin3587
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się2018-11-20 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...