http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ NIEOBJĘTYCH WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ

Podstawa prawna:
- art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 22 ust. 2, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i gornicze (Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981) - PGiG,
- art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ˇV o swobodzie dzia.alno.ci gospodarczej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z po.n. zm.).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek, ktory powinien zawiera. okre.lenie (art. 24, ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy PGiG, art. 49 ustawy o
swobodzie dzia.alno.ci gospodarczej):
- firmy przedsi.biorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu
g.ownego miejsca wykonywania dzia.alno.ci gospodarczej;
- numeru w rejestrze przedsi.biorcow lub w ewidencji oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
- rodzaju i zakresu wykonywania dzia.alno.ci gospodarczej, na ktor. ma by. udzielona koncesja,
- stanu prawnego nieruchomo.ci, w granicach ktorych ma by. wykonywana zamierzona dzia.alno..; w
przypadku nieruchomo.ci, ktorych w.a.ciciel nie jest ujawniony w ksi.dze wieczystej, przyjmuje si. dane z
ewidencji gruntow i budynkow;
- prawa wnioskodawcy do nieruchomo.ci (przestrzeni), w granicach ktorej ma by. wykonywana zamierzona
dzia.alno.., lub prawo, o ustanowienie ktorego ubiega si. wnioskodawca;
- czasu, na jaki koncesja ma by. udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpocz.cia dzia.alno.ci;
- .rodkow, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawid.owego wykonywania zamierzonej
dzia.alno.ci;
- obszarow obj.tych szczegolnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytkow;
- sposob przeciwdzia.ania ujemnym wp.ywom zamierzonej dzia.alno.ci na .rodowisko,
- z.o.e kopaliny lub jego cz..., ktora ma by. przedmiotem wydobycia;
- wielko.. i sposob zamierzonego wydobycia kopaliny;
- stopie. zamierzonego wykorzystania zasobow z.o.a kopaliny, w tym kopalin towarzysz.cych i
wspo.wyst.puj.cych u.ytecznych pierwiastkow .ladowych, jak rownie. .rodki umo.liwiaj.ce osi.gni.cie
tego celu,
- projektowane po.o.enie obszaru gorniczego i terenu gorniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami
dotycz.cymi map gorniczych, z zaznaczeniem granic podzia.u terytorialnego kraju;
- geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wt.aczania wod do
gorotworu,
- przewidywany sposob prowadzenia ruchu zak.adu gorniczego, uwzgl.dniaj.cy wymagania okre.lone w art.
108 ust. 2, oraz prognozowany sposob likwidacji zak.adu gorniczego, uwzgl.dniaj.cy obowi.zki okre.lone w
art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.
2. Do wniosku nale.y za..czy. (art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2 ustawy PGiG):
- dowody istnienia okre.lonych w nim okoliczno.ci, w szczegolno.ci wyci.gi z odpowiednich rejestrow: wypis
z rejestru dotycz.cy podj.cia dzia.alno.ci gospodarczej, za.wiadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z
rejestru gruntow z wycinkiem mapy ewidencyjnej,
- informacje o przeznaczeniu nieruchomo.ci, w granicach ktorych ma by. wykonywana zamierzona dzia.alno..,
w szczegolno.ci okre.lonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odr.bne.
- 9 egz. mapy z okre.leniem granic obszaru i terenu gorniczego
- decyzj. zatwierdzaj.c. projekt robot geologicznych
- dowod uiszczenia op.aty skarbowej,
- dowod istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezb.dnym do prowadzenia
zamierzonej dzia.alno.ci przys.uguje wnioskodawcy, oraz kopi. decyzji zatwierdzaj.cej dokumentacj.
geologiczn.;
- dowod istnienia prawa przys.uguj.cego wnioskodawcy do nieruchomo.ci gruntowej, w granicach ktorej ma
by. wykonywana zamierzona dzia.alno.. w zakresie wydobywania kopaliny metod. odkrywkow., lub dowod
przyrzeczenia jego ustanowienia;
- decyzja o .rodowiskowych uwarunkowaniach (je.eli jest wymagana przepisami szczegolnymi).
Tryb odwo.awczy:
Od decyzji koncesyjnej s.u.y odwo.anie do Samorz.dowego Kolegium Odwo.awczego w Skierniewicach w
terminie 14 dni od daty jej dor.czenia.
Op.ata skarbowa:
Od decyzji koncesyjnej ˇV 616,00 z. (zgodnie z ustaw. z dnia 16 listopada 2006 r. o op.acie skarbowej - Dz. U. z
2006 r., nr 225, poz. 1635, z po.n. zm.).
Uwagi!
1. Starosta wydaje koncesj. je.eli jednocze.nie spe.nione s. nast.puj.ce wymagania:
- obszar udokumentowanego z.o.a nieobj.tego w.asno.ci. gornicz. nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze z.o.a w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 ,
- dzia.alno.. b.dzie prowadzona metod. odkrywkow. oraz bez u.ycia materia.ow wybuchowych.
2. Wydanie decyzji koncesyjnej wymaga uzgodnienia w.a.ciwego wojta (kryterium uzgodnienia jest zgodno.. zamierzonej dzia.alno.ci z
przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomo.ci okre.lonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku je.eli nie naruszy sposobu wykorzystania nieruchomo.ci ustalonego w studium uwarunkowa. i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odr.bnych przepisach) oraz wymaga zaopiniowania przez marsza.ka wojewodztwa.

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 12 udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny.pdf (447KB)
Dokumentwzór wniosku o udzielenie konecsj na wydobywanie kopaliny ze złoża KI12.doc (45.5KB)
Ilość odwiedzin3209
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-11 14:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...