http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
 Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

 

Skierniewice: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
Numer ogłoszenia: 63215 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie polegająca na: - przebudowie parterowej części dawnego magazynu zboża; - nadbudowie kondygnacji piętra w istniejącej parterowej części budynku; - rozbudowie obiektu w części dawnego magazynu zboża z przeznaczeniem na salę gimnastyczną. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, na który składa się: 1. Przebudowa istniejącej piętrowej części budynku poprzez; - przebudowę części istniejących pomieszczeń, - rozbiórkę istniejących kominów i ścian kolankowych ponad poziomem stropem I-go piętra, - demontaż warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych stropodachu nad istniejącym piętrem budynku z pokryciem dachowym i obróbkami blacharskimi, - wykonanie drewnianej więźby dachowej z pokryciem z blachy dachówkopodobnej oraz obróbek blacharskich, - wykonanie robót murowych ponad poziomem stropu nad piętrem budynku tj. ścian kolankowych i kominów, - wykonanie warstw izolacji paroszczelnych i termicznych stropu I-go piętra, - wykonanie robót okładzinowych - tynkarskich ścian i sufitów, - wykonanie robót elewacyjnych w tym termoizolacyjnych, podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, okładzin elewacyjnych cokołu budynku i schodów zewnętrznych. 2. Nadbudowa kondygnacji I piętra z rozbudową w istniejącej parterowej części budynku poprzez; - rozbiórkę istniejących kominów, - demontaż warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych stropodachu nad istniejącym parterem budynku z pokryciem dachowym i obróbkami blacharskimi, - demontaż istniejącego stropu nad parterem wykonanego z płyt kanałowych żelbetowych, - demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, - rozbiórkę ścian murowanych, konstrukcji żelbetowych, betonowych w niezbędnym zakresie, - demontaż posadzek cementowych i podłoży betonowych, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych wynikających z potrzeby wzmocnienia ścian nośnych budynku, - wykonanie robót fundamentowych w niezbędnym zakresie, - wykucia niezbędnych otworów okiennych i drzwiowych wynikających z nowego układu funkcjonalno-użytkowego, - wykonanie zamurowań i przemurowań ścian budynku, - wykonanie robót murowych w tym ścian kolankowych i kominów, - wykonanie drewnianej więźby dachowej z pokryciem z blachy dachówkopodobnej oraz obróbek blacharskich, - wykonanie robót żelbetowych związanych, - wykonanie stropów nad kondygnacją parteru i piętra, - montaż ślusarki, stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie podłoży i posadzek w pomieszczeniach budynku, - wykonanie robót okładzinowych - tynkarskich ścian i sufitów, - montaż podokienników lastrykowych wewnętrznych, - wykonanie robót malarskich wewnętrznych, - wykonanie robót elewacyjnych w tym termoizolacyjnych, podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, okładzin elewacyjnych cokołu budynku i schodów zewnętrznych. 3. Rozbudowa obiektu z przeznaczeniem na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i kotłownię poprzez; - demontaż istniejącego stropu z pokryciem dachowym i obróbkami blacharskimi, - demontaż konstrukcji stalowej dachu, - demontaż ślusarki drzwiowej i okiennej oraz stolarki drewnianej, - rozbiórkę ścian murowanych, konstrukcji metalowych, żelbetowych, betonowych w niezbędnym zakresie, - demontaż posadzek cementowych i podłoży betonowych, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych w tym dla budynku kotłowni, - wykonanie niezbędnych robót fundamentowych, - wykucia niezbędnych otworów okiennych i drzwiowych wynikających z nowego układu funkcjonalno-użytkowego, - wykonanie zamurowań i przemurowań ścian budynku, - wykonanie robót murowych w zakresie kotłowni i istniejącego budynku, - wykonanie robót żelbetowych związanych z częścią socjalną zaplecza sali gimnastycznej, - wykonanie schodów, pochylni i stropów w części zaplecza socjalnego sali gimnastycznej, - wykonanie robót remontowych zdemontowanych wcześniej elementów konstrukcji stalowych ścian i dachu budynku, - montaż nowych elementów konstrukcji stalowej umożliwiającej zwiększenie wysokości budynku sali gimnastycznej, - montaż zdemontowanej wcześniej konstrukcji stalowej dachu, - montaż nowych warstw konstrukcyjnych, izolacyjnych i pokryciowych dachu oraz obróbek blacharskich, - wykonania drewnianej więźby dachowej z pokryciem z blachy dachówkopodobnej oraz obróbek blacharskich nad częścią socjalną sali gimnastycznej i kotłowni, - montaż windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych, - montaż ślusarki, stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie podłoży i posadzek w pomieszczeniach budynku, - wykonanie robót okładzinowych - tynkarskich ścian i sufitów, - montaż podokienników lastrykowych wewnętrznych, - montaż ślusarki budowlanej w tym balustrad, pochwytów i krat, - wykonanie robót malarskich wewnętrznych, - wykonanie robót elewacyjnych w tym termoizolacyjnych, podokienników zewnętrznych, okładzin elewacyjnych cokołu budynku i schodów zewnętrznych. 4. Instalacje kotłowni i centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz instalacji elektrycznych i odgromowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.21.42.20-8, 45.26.28.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 90 000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. 3.Wadium w formie pieniężnej należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Kredyt Bank S.A. Skierniewice, rachunek nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. 4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert - oznacza to, że: 1) wpływ środków z tytułu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego musi nastąpić przed dniem 12.04.2010r. godz. 9:30. 2) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie należy złożyć w kopercie, w której składana jest oferta. Zostanie on zdeponowany w kasie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium lub kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadialne należy załączyć do oferty. 5. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, 1a i 2 Prawa zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełni dokumentów lub pełnomocnictw chyba, że udowodni iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument wadialny (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa) powinien zawierać stwierdzenie: wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zawierające uzasadnienie wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub o podobnej treści przewidującej wszelkie okoliczności uprawniające Zamawiającego do zatrzymania wadium przewidziane ustawą PZP

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zakończyli w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 roboty budowlane, stanowiące jedną całość, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa obiektów kubaturowych, przy czym wartość co najmniej jednej wykazywanej inwestycji nie może być niższa niż 3 500 000 zł, a pozostałych nie niższa niż 1 500 000 zł.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, należącymi do właściwej Izby samorządu zawodowego i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie: a) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, która może wykazać się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym realizacją co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 zł; wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie doświadczenie kierownika wraz z wskazaniem wartości oraz opisu kontraktu składającego się na doświadczenie, b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy) - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 09:30, miejsce: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6,96-100 Skierniewice w Punkcie Obsługi Interesantów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dołączone pliki:
Archiwumszkola.zip (53151.3KB)
DokumentSIWZ z załącznikami.doc (576.5KB)
Ilość odwiedzin2819
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-03-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-03-23 10:45
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...