http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 34 / 2009
 

P R O T O K Ó Ł    Nr  34 / 2009

 

z posiedzenia

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

Rady Powiatu w Skierniewicach

w dniu  29 października  2009 roku.

 

P R O T O K Ó Ł    Nr  34 / 2009

 

z posiedzenia

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

Rady Powiatu w Skierniewicach

w dniu  29 października  2009 roku.

 

Posiedzenie zwołane zostało przez  Przewodniczącą  Komisji - Danutę Seroczyńską  pismem z dnia 26 października 2009 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W   posiedzeniu  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
w Skierniewicach, któremu przewodniczyła Danuta Seroczyńska  udział wzięli:

 

  • Radni - członkowie przedmiotowej Komisji.

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

 

  • Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu
  • Zdzisław Tuleja - Przewodniczący Rady Powiatu
  • Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu
  • Anna Jaroń - inspektor ds. oświaty, kultury i sportu

 

Listy obecności oraz pismo zawiadamiające o posiedzeniu Komisji stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Protokolant - Alicja Wojna - inspektor w Wydziale Administracyjno -Organizacyjnym.

 

Przewodnicząca - Danuta Seroczyńska powitała obecnych, zaproszonych gości
i stwierdziła prawomocność posiedzenia.  Oświadczyła, iż  aktualnie w  posiedzeniu Komisji  uczestniczy  6  na  6  Radnych  będących Członkami  Komisji .

 

 

 

 

Następnie  Przewodnicząca - Danuta Seroczyńska przedstawiła proponowany przez siebie porządek obrad:

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.

2.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.

     3. Sprawy różne.

 

Wobec braku uwag do porządku obrad  Przewodnicząca Danuta   Seroczyńska  zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku.

Za - 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się - 0

Porządek przyjęty został jednogłośnie.

 

A d. p u n k t u   1.             

 

Realizując przyjęty porządek obrad  Przewodnicząca Komisji Danuta Seroczyńska wyjaśniła, że w tym punkcie porządku obrad zaopiniowane zostaną następujące projekty uchwał Rady:

Ø     w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r.          
w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

 

Sekretarz Powiatu - Marcin Szymański wyjaśnił, że w związku z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego Nr PZ.I.0117/48/2009 z dnia 9 października 2009 r. Rada Powiatu w Skierniewicach zgodnie z  art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89              
z późniejszymi zmianami) opiniuje pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Opinia pozytywna przedmiotowej uchwały wynika z faktu, iż Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zwróciła się z prośbą
o przeprowadzenie procedury ograniczającej działalność jednostki poprzez likwidację
w jej strukturze organizacyjnej komórki o nazwie „Zespół podstawowy P - 18" co
w konsekwencji spowodowało konieczność likwidacji jej lokalizacji
w Konstantynowie Łódzkim. Decyzja o likwidacji ww.  komórki organizacyjnej jest następstwem wygaśnięcia z dniem 31 marca 2009 roku kontraktu z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Brak kontraktu będącego źródłem finansowania uniemożliwił dalsze funkcjonowanie „Zespołu podstawowego P - 18". Tym samym dalsze utrzymywanie lokalizacji                       w Konstantynowie Łódzkim z uwagi na ponoszone koszty podnajmu przy istotnie ograniczonym wykorzystaniu stało się dla przedmiotowej placówki ekonomicznie nieopłacalne.

Zgodnie z podpisaną z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umową w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej ambulatoryjnej wyjazdowej lekarskiej i pielęgniarskiej z dnia 2 lutego 2009 roku, okres jej obowiązywania wygasł 30 czerwca 2009 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego prowadzonego przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego w tym rejonie dokonano wyboru innego niż Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi świadczeniodawcy - tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Falck Medycyna Region Łódzki".

Ponadto  dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń  zdrowotnych w  ww. zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostało zapewnione przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu Konstantynowa Łódzkiego, które podpisały kontrakty na przedmiotową działalność na 2009 rok z NFZ tj.

-         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

-         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów „Zgoda"                      w Konstantynowie Łódzkim

-         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OLMED" filia w Konstantynowie Łódzkim

-         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP" filia  w Konstantynowie Łódzkim

            Mając na uwadze powyższe, likwidacja w strukturach Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi  komórek organizacyjnych: „Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w Konstantynowie Łódzkim" i „Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w Konstantynowie Łódzkim" jest zasadna i nie ograniczy mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu do świadczeń zdrowotnych .

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Rady, w związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie.

Za - 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany / Załącznik nr 3 /.

 

Ø     w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r.          
w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Sekretarz Powiatu - Marcin Szymański wyjaśnił, że w związku z pismem Starosty Rawskiego Nr ZPS.MS.0170-1/09 z dnia 21 września 2009 r. Rada Powiatu
w Skierniewicach zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) opiniuje pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Opinia pozytywna przedmiotowej uchwały wynika z faktu, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej od kilku lat nie ma płynności finansowej. Taki stan rzeczy jest przyczyną poważnych trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu a tym samym obniżeniu  zakresu i jakości świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Przekształcenie Zakładu w spółkę prawa handlowego poprzez jego likwidację              i jednoczesne utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. , którego jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski stwarza  możliwość dalszego nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych
z NFZ.

Mając na uwadze powyższe zmiana kierunków organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  jest zasadna  i nie ograniczy mieszkańcom Powiatu Rawskiego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Rady, w związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie.

Za - 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany / Załącznik nr 4 /.

 

Ø     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się

           środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

           wysokości środków  Funduszu  na  te  zadania w 2009 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, realizujący zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych pismem znak: RFK-WP-0360-1-13/09 z dnia 23.09.2009 roku poinformował, iż kwota 488,10 zł. nie zostanie wykorzystana na realizację w/w zadań. W związku z powyższym kwotę 488,10 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Ponadto  Zarząd Funduszu pismem z dnia 15 października 2009 roku zawiadomił                        o zmianie planu finansowego na 2009 rok, dotyczącego środków PFRON na zadania powiatowe. Dodatkowe środki dla Powiatu Skierniewickiego według algorytmu wynoszą 58.446 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach powiadomił w piśmie
z dnia 19.10.2009r. , iż nie będzie w roku 2009 wykorzystywał dodatkowych środków finansowych Funduszu.

W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć środki Funduszu w łącznej kwocie 58.934,10 złotych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Rady, w związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie.

Za - 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany / Załącznik nr 5 /.

 

A d. p u n k t u   2.

Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła  Panią Annę Jaroń - inspektora ds. oświaty, kultury i sportu o przedstawienie  w skrócie sprawozdania  z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009, które radni otrzymali na płycie CD wraz
z materiałami na sesję.

Omawiane sprawozdanie stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu.

 

A d. p u n k t u   3.

Sprawy różne.

W sprawach różnych Starosta - Józef Dzierzbiński wystąpił z wnioskiem do Członków Komisji o wyrażenie zgody na   remont 1km drogi w Krosnowej i ujęcie jej w planie budżetu powiatu na 2010 rok.

Wobec powyższego Przewodnicząca - Danuta Seroczyńska poddał pod głosowanie wniosek Starosty.

Za - 6

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Ww. wniosek Starosty w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Członków Komisji i stanowi załącznik nr  7.

 

 

W związku z brakiem innych spraw i zrealizowaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Danuta Seroczyńska podziękowała wszystkim za przybycie
i zamknęła  posiedzenie  Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu  Rady Powiatu
w Skierniewicach.

                                                                                       Obradom Przewodniczyła

 

     Danuta Seroczyńska

 

 

Załączniki:

1.    Wszystkie wymienione w protokole załączniki.( 1 - 7 )

 

 

Protokół sporządziła: Alicja Wojna

Protokolant:....................................

 

 

Ilość odwiedzin2803
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-04-07 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-04-07 09:13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...