http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zmodyfikowany formularz oferty
 Zmodyfikowany formularz oferty

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                     (zmodyfikowany)

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 

 O F E R T A          

 

                                                                                                Zarząd Powiatu

                                                                             w Skierniewicach               

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu o zamówieniu publicznym prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

 

„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1317E  Michowice-Wysokienice- Złota oraz 1316E Pod Borem-Wilkowice-Kwasowiec-Raducz-Jeruzal-gr. woj. mazowieckiego/Wola Polska / o długości 4145,0 mb. "

 

1.Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem:

 

za cenę  ......................... zł  netto (słownie złotych: .......................................................................

...................................................................................................................).

 

podatek VAT .........%  ............ zł (słownie złotych: ........................................................................

...................................................................................................................).

 

za cenę  ......................... zł brutto  (słownie  złotych: ....................................................................

...........................................................................................................brutto).                         

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

2.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz
zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj; 30 dni.

 

4.  Na przedmiot zamówienia udzielamy ............. miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego.

 

5.  Roboty objęte zamówieniem zamierzamy:        (proszę podać czy Wykonawca  zamówienie wykona
                                                                                                               sam,  czy   w części powierzy podwykonawcy)

-          wykonać   ..................................

-          w części powierzyć  podwykonawcy   .......................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

               proszę podać część zamówienia jaką ma wykonać podwykonawca

 

 

6.    Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

8.   Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty, w formie ..........................................................

 

9.  Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z kosztorysem ofertowym i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się . ......stron.

W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.8 ustawy Pzp za wyjątkiem następujących stron oferty .............................................

 

10.   Numer faksu na który Zamawiający będzie przesyłał informacje .......................................

 

11.   Załącznikami do niniejszej oferty są :

a)     ........................................................................................................................

b)     ........................................................................................................................

c)      ........................................................................................................................

d)     ........................................................................................................................

e)     ........................................................................................................................

f)       ........................................................................................................................

g)     ........................................................................................................................

h)      ........................................................................................................................

i)        ........................................................................................................................

j)        ........................................................................................................................

 

 

 

...............................dnia....................                                             .....................................................................

                                                                                                      Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:
DokumentZmodyfikowany.doc (59KB)
Ilość odwiedzin1477
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-06-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-06-18 10:55
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...