http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zakup samochodu 9-osobowego
 Zakup samochodu 9-osobowego

 

Skierniewice: Zakup samochodu 9-osobowego
Numer ogłoszenia: 178144 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka , Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 0-46 833 01 35, faks 0-46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu 9-osobowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania), bezwypadkowego samochodu osobowego. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. Dane techniczne i wyposażenie: - kompletny, tj. obejmujący wszystkie elementy zgodnie z ofertą producenta w ramach poszczególnych standardów wyposażenia - homologacja auta - 9 osobowe - rok produkcji: 2010 - ilość miejsc: 8+1, (siedzenia za kierowcą z możliwością szybkiego demontażu) - silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności minimum1,9 litra z turbodoładowaniem (o mocy minimum 90 KM), - rozstaw osi minimum 3000 mm, - lakier nadwozia: metalizowany lub niemetalizowany srebrny lub niebieski - ABS, - autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe - centralny zamek, - elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, - szyby min. przednie elektrycznie regulowane - napęd na koła przednie - skrzynia biegów 6 stopniowa - klimatyzacja, - wspomaganie układu kierowniczego - regulacją wysokości fotela kierowcy - poduszka powietrzna min. Kierowcy - radio fabryczne CD z MP3 - układ blokady zapłonu - przeszklone tylne drzwi + ogrzewanie tylnej szyby + wycieraczka - przeszklenie całej tylnej części nadwozia - odsuwane szyby w ścianie za kierowcą - przeszklone prawe drzwi boczne z szybą odsuwaną. - wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa - wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki - wyposażenie w: pełnowymiarowe koło zapasowe, gaśnice, trójkąt, apteczkę, podnośnik, klucz do wymiany kół. Inne: - autoryzowana stacja serwisowa w obrębie 100 km od siedziby Zamawiającego. - gwarancja na silnik podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące - gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy - gwarancja na perforację nadwozia minimum 12 lat - pakiet ubezpieczenia: OC, AC, NW i Assistance 2. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażenia. 3. Warunki dostawy: - wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych), - Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, - Wykonawca zapewni realizację zamówienia nie później niż do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, - Dostawa samochodu, koszty sprawdzenia, jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę, 4. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. 5. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony samochód. Minimalne okresy gwarancyjne: - gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące - gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy - gwarancja na perforacje nadwozia minimum 144 miesiące - rok produkcji: 2010. 6. Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta punkt serwisowy w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ oferta sporządzona według wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ , 2/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ 3/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka Strobów 28 96-100 Skierniewice tel.46/833-01-35, fax. 46/833-01-35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Dziecka Strobów 28 96-100 Skierniewice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ zakup samochodu 9-osobowego.doc (213.5KB)
Ilość odwiedzin2374
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-06-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-06-22 13:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...