http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Usługa w zakresie szkolenia/kursu komputerowego z obsługą Windows, Exel, obsługą Internetu
 Usługa w zakresie szkolenia/kursu komputerowego z obsługą Windows, Exel, obsługą Internetu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

 

Skierniewice: Usługa w zakresie szkolenia/kursu komputerowego z obsługą Windows, Exel, obsługą Internetu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
Numer ogłoszenia: 200670 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie szkolenia/kursu komputerowego z obsługą Windows, Exel, obsługą Internetu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla 10 osób (opiekunów osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych chcących podnieść swoje kwalifikacje): Kursu/szkolenia komputerowego - obsługa Windows, Exel, obsługa Internetu - dla 10 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 80. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy wykażą, że posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia- złożą oświadczenia siwz
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia- złożą oświadczenia siwz
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy wykażą, że: - dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, -posiadają kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia szkoleń, na które Wykonawca składa ofertę, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem do siwz
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ oferta sporządzona według wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ , 2/ aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, a w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał kursy/szkolenia przy pomocy podwykonawcy - wpis taki musi posiadać podwykonawca, 3/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ 4/ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1 - załącznik Nr 3 do SIWZ , 5/ oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia - załącznik nr 4 do SIWZ 6/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie. 8/ wypełniony przez Wykonawcę program szkolenia - załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem okoliczności oraz warunków zmian określonych poniżej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia/zwiększenia liczby uczestników szkoleń/kursów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) rezygnacji kandydata z udziału w szkoleniu kursie pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie, b) niestawienia się kandydata na szkolenie/kurs pomimo wezwania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach c) przerwania uczestnictwa w szkoleniu/kursie (choroba, rezygnacja z uczestnictwa), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, d) stwierdzenia niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu/kursie przez lekarza medycyny. W powyższych przypadkach w umowie zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia/kursu. W takim przypadku koszt szkolenia/kursu stanowi iloczyn kosztu szkolenia/kursu jednej osoby. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ponadto zawarta umowa może zostać zmieniona, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany nazwy lub siedziby wykonawcy albo zmiany osób wymienionych w par.10 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pokój nr 34..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pokój nr 34..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentsiwz kurs komputerowy.doc (251.5KB)
Ilość odwiedzin2110
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-08 12:22
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...