http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa i montaż instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. i wspomagania c.o. dla potrzeb budynku domu dziecka w Strobowie

 

Skierniewice: Dostawa i montaż instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. i wspomagania c.o. dla potrzeb budynku domu dziecka w Strobowie
Numer ogłoszenia: 183959 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. i wspomagania c.o. dla potrzeb budynku domu dziecka w Strobowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Instalacja solarna podgrzewu c.w.u i dogrzewania c.o. obejmuje: montaż zasobników c.w.u., solarów i niezbędnej armatury i automatyki od punktów włączenia do istniejących rurociągów ciepłej wody, zimnej wody oraz rozdzielaczy c.o.. Projektowana instalacja kolektorów słonecznych ma za zadanie pozyskiwać ciepło z promieniowania słonecznego, które ma być wykorzystane do uzyskania ciepłej wody użytkowej i przekazania nadwyżek ciepła do instalacji c.o. Budynek Domu Dziecka w Strobowie jest wyposażony w kotłownię olejową dostarczającą ciepło dla potrzeb c.w.u. i c.o. zlokalizowaną na parterze budynku. Istniejące kotły firmy Viessman 2 szt. o mocy 104 kW każdy pracują na parametrach 90/70. Do produkcji CWU służy obecnie zainstalowany w kotłowni zasobnik ciepłej wody o objętości 1000 litrów z jedną wężownicą ogrzewany przez piece c.o. Do wspomagania produkcji c.w.u. i wspomagania c.o. została zaprojektowana instalacja solarna o następujących parametrach: 1. Kolektor próżniowy typu heat pipe z absorberem płaskim pokrytym powłoką wysoko-selektywną o współczynniku absorpcji większym niż 95% i emisji mniejszej niż 5%. 2. Absorber aluminiowy o gr. 1 mm obustronnie pokryty powłoką wysoko-selektywną otulający ściśle rurkę heat pipe po jej obwodzie i umieszczony wewnątrz tuby szklanej o grubości min. 2 mm (warunek wytrzymałości na uderzenia). Tuba szklana wykonana ze szkła boro krzemianowego 3.3 z testerem próżni. 3. Kolektor musi posiadać współczynnik eta0 nie mniejszy niż 0,766 wg powierzchni apertury i eta0 nie mniejszy niż 0,815 wg powierzchni absorbera przy zachowaniu powierzchni absorbera nie większej niż 1,876 m2 i powierzchni brutto kolektora nie większej niż 3,64 m2(warunek niezbędny dla zachowania możliwości montażu w ograniczonej powierzchni dachu domu Dziecka w Strobowie). Łączna powierzchnia brutto kolektorów słonecznych nie większa niż 51 m2 oraz łączna powierzchnia absorbera nie większa niż 26,27 m2. 4. Głowica kolektora słonecznego powinna być wykonana z aluminium odlewanego w formie malowana proszkowo w kolorze czarnym (dla zachowania ogólnego zamysłu architektonicznego). Zaizolowana od wewnątrz wełną mineralną zagęszczoną o grubości 60-80mm o parametrze przenikalności cieplnej 0,03-0,06 W/(m.K) 5. Parametry kolektora muszą być potwierdzone badaniami na zgodność z normą EN 12975-1,2:2006 i poświadczone sprawozdaniem z badań akredytowanego laboratorium badawczego z UE. 6. Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark wystawiony na polskiego producenta..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.11.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 21.07.2010 r. do godziny 09:30 w następujących formach: 1) w pieniądzu płatne przelewem na konto Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000, 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie należy złożyć w kopercie, w której składana jest oferta. Zostanie on zdeponowany w kasie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium lub kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadialne należy załączyć do oferty. 3. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, 1a i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełni dokumentów lub pełnomocnictw chyba, że udowodni iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument wadialny (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa) powinien zawierać stwierdzenie: wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zawierające uzasadnienie wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub o podobnej treści przewidującej wszelkie okoliczności uprawniające Zamawiającego do zatrzymania wadium przewidziane ustawą PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania obejmujące zakresem m.in. dostawę wraz z montażem urządzeń instalacji solarnych za kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto, każde

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej 200.000,00 zł wystarczającymi do realizacji zamówienia, - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 200.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 SIWZ. - Kosztorys ofertowy. - Dowód wniesienia wadium. - Parafowany wzór umowy - załącznik nr 6. - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy - załącznik nr 7.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (118KB)
Dokumentopis kotlowni i solarow STROBÓW.pdf (152KB)
Dokumentstrona tytułowa do opisu technicznego.doc (24.5KB)
Dokumentzal.2.doc (41KB)
Dokumentzal.3.doc (25.5KB)
Dokumentzal.5.doc (26.5KB)
Dokumentzal.6.doc (44KB)
DokumentPrzedmiar.doc (280.5KB)
Dokumentzal.1.doc (32.5KB)
Dokumentzal.4.doc (26.5KB)
Dokumentzal.7.doc (25KB)
Dokumentrysunki1.pdf (506.7KB)
Dokumentrysunki2.pdf (260.4KB)
Ilość odwiedzin2548
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-07-12 00:00
Data ukazania się2010-07-12 00:00
Ostatnia zmiana2010-07-12 12:23
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...