http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń/kursów prawa jazdy kategorii B dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni
Numer ogłoszenia: 254112 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236028 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń/kursów prawa jazdy kategorii B dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu prawa jazdy kategorii B dla 3 osób (niepełnosprawnych i chcących podnieść swoje kwalifikacje). Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych (godzina jazdy 60 min.). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Płatność obejmuje opłatę egzaminacyjną i druku prawa jazdy. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Roman Przygoda Ośrodek Szkolenia Kierowców Prawko, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5100,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1352
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-08-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-08-17 15:36
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...