http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 : Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkolenia/kursu bukieciarstwa podstawowego i zaawansowanego łącznie z egzaminem dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie bukieciarz dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 252006-2010 z dnia 2010-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice, nie dalej niż w miejscowości położonej 80 kilometrów w obrębie...
Termin składania ofert: 2010-08-24


Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkolenia/kursu bukieciarstwa podstawowego i zaawansowanego łącznie z egzaminem dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie bukieciarz dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni
Numer ogłoszenia: 289558 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252006 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkolenia/kursu bukieciarstwa podstawowego i zaawansowanego łącznie z egzaminem dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie bukieciarz dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice, nie dalej niż w miejscowości położonej 80 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu dla 1 osoby (chcącej uzyskać nowe uprawnienia i podnieść swoje kwalifikacje): bukieciarstwo podstawowe i zaawansowane łącznie z egzaminem dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie bukieciarz - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria 19 i praktyka 81) - 100 godzin + 4 godziny przeznaczone na egzamin. Płatność obejmuje również opłatę egzaminacyjną i wydawany dokument. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, ul. Stefana Jaracza 82/20, 90-243 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1730,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1730,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1730,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1418
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-09-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-09-14 08:57
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...