http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania dotyczące
 Jeden z wykonawców zadał pytania dotyczące

 

Oferent zwrócił się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za III kwartał 2010 roku (27, 28, Nds, N, Z) w formie analitycznej.

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

Oferent zwrócił się z prośbą o udostępnienie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji Zamawiającego:

 

1. Opinii RIO o projekcie budżetu na 2010 r., wraz z opinią o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy długu

2. Opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2008 r., 2009 r. i pierwsze półrocze 2010 r.,

3. Aktualnej prognozy długu wraz z przepływami pieniężnymi

4. Uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu kredytu będącego przedmiotem specyfikacji, wskazująca źródła spłaty kredytu

5. Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

6. Zestawienia aktualnie czynnych kredytów i/lub pożyczek wg następującego wzoru:

- nazwa banku który udzielił kredytu,

- kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki,

- kwota pozostała do spłaty,

- data zaciągnięcia kredytu,

- ostateczny termin spłaty kredytu,

- cel kredytowania,

- sposób zabezpieczenia,

- oprocentowanie kredytu,

- terminy i kwoty płaconych rat kredytowych,

7. Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem: podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji, wierzyciel poręczenia lub beneficjent gwarancji, rodzaj poręczenia lub gwarancji, ostateczny termin spłaty, zaangażowanie

8. Aktualne zaświadczenie REGON i NIP

9. Aktulane zaświadczenie z ZUS i US.

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

 

 

Pytanie:

 

Czy weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający akceptuje, że jednym z załączników do umowy kredytowej będzie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 prawa bankowego?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Dochody bieżące Starostwa na 2010 są niższe niż wydatki bieżące. Prosimy o informację:

- z czego wynika powyższa niekorzystna relacja,

- czy gmina planuje zmiany budżetowe skutkujące odwróceniem tej relacji, jeżeli tak to kiedy, prosimy również o informację jakie pozycje planuje gmina zmienić lub przenieść.

 

Odpowiedź:

 

Rok 2010 jest dla Powiatu Skierniewickiego wyjątkowy jeśli chodzi o fakt, iż wydatki bieżące znacznie przekraczają dochody bieżące. Sytuacja taka wynika z tego, iż zaplanowano poważne remonty na drogach powiatowych o wartości przekraczającej 2.000.000 zł.

 

Pytanie:

 

Czy na terenie Gminy znajduje się zależny od niej Zakład Opieki Zdrowotnej, jeżeli tak to prosimy o przedstawienie sprawozdania RB-Z w/w jednostki (o ile jest sporządzane)?

 

Odpowiedź:

 

NIE

 

Pytanie:

 

Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?

 

Odpowiedź:

 

NIE

 

Pytanie:

 

Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?

Odpowiedź:

 

NIE

 

Pytanie:

 

Prosimy o podanie informacji o otrzymanych dotacjach w 2008, 2009 i w I półroczu 2010 r.

 

Odpowiedź:

 

Otrzymane dotacje: 2008 r. - 1.891.074,46 zł, 2009 r.  - 3.467.994,74 zł, II kw. 2010 r. - 1.364.435,63 zł.

 

Pytanie:

 

Czy Powiat Skierniewice ucierpiał z powodu tegorocznych powodzi, jeśli tak to prosimy o:

1) informacje nt. strat powodziowych poszczególnych jst wraz z kwotami (nawet szacunkowymi),

2) szacunkowe koszty remontów i inwestycji, które jst poniesie w związku z usuwaniem strat,

3) informacja nt. szacunkowego wzrostu długu uwzględniającego usunięcie zniszczeń,

4) wpływ strat powodziowych na wskaźniki zadłużenia/obsługi zadłużenia itp. (symulacja).

 

Odpowiedź:

 

Powiat nie ucierpiał wskutek tegorocznych powodzi.

 

Oferent zwrócił się z prośbą o przedstawienie niżej wymienionych dokumentów celem przeprowadzenia analizy finansowej:

 

1) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon,

2) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,

3) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),

4) opinia RIO o przedłożonej przez organ JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku,

5) opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

6) opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,

7) uchwałę o zaciągnięciu i wskazującą źródła spłaty kredytu,

8) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kretynów i/lub pożyczek ora informację
o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, kredytach, factoringu według wzoru:

 

Lp

Rodzaj transakcji

Data

zawarcia

transakcji

Kwota

udzielonego finansowania

Aktualne zadłużenie

(na dzień _-_-__r)

Sposób spłaty

Data końca umowy

Sposób zabezpiecz

enia

Informacja

na temat

ustanowienia zabezpieczeń

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) dane finansowe analitycznie (27, 28, N, Z) z wykonania za lata 2008, 2009 i II kwartał 2010,

10) sprawozdania i opinie RIO z wykonania budżetu za 2008 i 2009 rok,

11) sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku,

12) Informacje o zobowiązaniach wg. tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach
i gwarancjach.

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający przedstawi w Banku przed zawarciem umowy kredytowej uchwałę Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt objęty postępowaniem?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający przedstawi Uchwałę Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w której Rada Powiatu wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu wekslem in blanco.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na założenie przez Skarbnika Powiatu kontrasygnaty na wekslu in blanco?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na założenie przez Skarbnika Powiatu kontrasygnaty na deklaracji wekslowej?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na założenie w Banku lub zamieszczenie w umowie kredytowej oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego i na jaką kwotę?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający może poddać się egzekucji w trybie 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego do wysokości kwoty długu.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość założenia rachunku pomocniczego w Banku Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

 

NIE

 

Pytanie:

 

Czy uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku prowadzącym obsługę budżetu?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający przedłoży przed podpisaniem umowy kredytowej aktualne (ważne 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US?

 

Odpowiedź:

 

TAK, jeśli Bank będzie tego wymagał.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu.

 

Odpowiedź:

 

NIE

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający podpisze umowę kredytu wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Wyjaśnienie dotyczące niskiego poziomu wykonanych dochodów wg danych na dzień 30.06.2010 r. (9.893.490,23 zł) w porównaniu do planu zakładającego wykonanie na 31.12.2010 r. na poziomie 28.483.798,00 zł.

 

Odpowiedź:

 

Odnośnie niskiego poziomu wykonanych dochodów na dzień 30.06.2010 roku informujemy, iż Powiat Skierniewicki jest w trakcie realizacji kilku inwestycji na drogach powiatowych, na które otrzyma dofinansowanie od samorządów gminnych, z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Zakończenie i rozliczenie inwestycji przewiduje się w większości na IV kwartał br. Ponadto na dzień 30.06.2010 r. plan nakładów na inwestycje oraz plan dochodów z tytułu pozyskanych środków na realizację inwestycji nie zostały dostosowane do wielkości poprzetargowych.

 

Pytanie:

 

Czy Powiat Skierniewicki ucierpiał w wyniku tegorocznej powodzi, a jeśli tak, to prosimy
o informację o szacunkowych kosztach remontów i inwestycji, które Powiat poniesie
w związku z usuwaniem strat.

 

Odpowiedź:

 

NIE

 

 

 

Oferent zwrócił się z prośbą o przesłanie na adres Banku kopii następujących dokumentów i informacji:

 

1. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, RB-28, Rb-27, Rb-N, Rb-Z za 2008 r.,
2009 r. i II kwartał 2010 r.,

2. sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za 2008 r., 2009 r.,

3. prosimy o przedłożenie aktualnej podpisanej prognozy długu,

4. opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008 r., 2009 r. i I półrocze 2010 r.,

5. opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (w przypadku braku takiej opinii prosimy o informację czy Powiat dostarczy taką opinię przed podpisaniem umowy kredytu),

6. opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kwoty długu publicznego,

7. opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2010 r.,

8. uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu, którego dotyczy postępowanie przetargowe wskazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenie,

9. uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia kwoty, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym,

10. uchwała budżetowa na 2010 r. wraz z załącznikami,

11. ostatnia zmiana do uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz zmiana uchwały budżetowej jeśli dotyczyła zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów pożyczek lub zmiany prognozy długu,

12. wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia,

13. wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone,

14. prosimy o podanie kwoty dochodów bieżących za 2008 r., 2009 r. II kw. 2010 r.,

15. Informacja o wysokości dotacji, subwencji, dochodów własnych w 2008 r., 2009 r.
i w II kw. 2010 r.,

16. zaświadczenie Regon i NIP,

17. uchwała w sprawie wyboru Starosty i powołania Skarbnika Powiatu,

18. statut Powiatu,

19. w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon),

20. wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie wraz z podaniem numerów regon,

21. informacja o stanie mienia komunalnego,

22. aktualne zaświadczenie z ZUS i US.

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 97 ust.1 i 2 Prawa Bankowego kwoty udzielonego kredytu powiększonej
o 6-miesięczne odsetki wyliczone zgodnie z stawką oprocentowania podaną w ofercie?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zapis proponowany przez Bank.

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin2776
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-10-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-10-11 14:47
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...