http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO(GRZEWCZEGO) NA ROK 2011
 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO(GRZEWCZEGO) NA ROK 2011

 

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO(GRZEWCZEGO) NA ROK 2011
Numer ogłoszenia: 400572 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka , Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 0-46 833 01 35, faks 0-46 833 01 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO(GRZEWCZEGO) NA ROK 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 11. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) na rok 2011 w szacunkowej ilości 30 000 litrów. Miejsce dostawy: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice - zbiorniki w kotłowni Domu Dziecka. Zbiorniki na olej opałowy mają pojemność 8 000 litrów. Tankowanie będzie się odbywać pompą z autocysterny. Jednorazowa cząstkowa dostawa może wynosić od 1 000 do 7 000 litrów. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/ Lp. Właściwości: Wartości: 1 Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3 2 Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg 3 Temperatura zapłonu, min. 56°C 4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s 5 Skład frakcyjny: - do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V) - do 350 °C destyluje, min. 85% (V/V) 6 Temperatura płynięcia, max. -20°C 7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) 8 Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m) 9 Zawartość wody, max. 200 mg/kg 10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg 11 Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m) 12 Barwa: czerwona Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Z UWAGI NA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania spełni Wykonawca, który posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 89, poz. 625, z późn. zmian. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie to stanowi zał. nr 2 do specyfikacji . Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -oświadczenie to stanowi zał. nr 2 do specyfikacji. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -oświadczenie to stanowi zał. nr 2 do specyfikacji. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie to stanowi zał. nr 2 do specyfikacji . Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 •  
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 •  
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOM DZIECKA, STROBÓW 28, 96-100 SKIERNIEWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 10:00, miejsce: SEKRETARIAT DOMU DZIECKA, STROBÓW 28, 96-100 SKIERNIEWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (186KB)
Ilość odwiedzin1829
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-12-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-12-08 12:52
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...