http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Dziecka

Strobów 28, 96-100 Skierniewice

tel.: (0-46) 833-01-35, fax.: (0-46) 833-01-35

ddstrobow@poczta.onet.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strobów, 22.12.2010 rok

ZP 341/3/10

 

                                                                                                                             Zawiadomienie z dnia 22.12.2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję iż
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju lekkiego (grzewczego) na rok 2011, Zamawiający wybrał do realizacji w/w. zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

„PETROLIS" Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204

za cenę brutto: 88800,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem złotych)

Uzasadnienie wyboru: przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert.

            Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

            Zestawienie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Streszczenie oferty

Przyznana punktacja w kryterium cena

Przyznana punktacja łącznie

1.

„DA-MO" Sp. J.

Dałkowska-Modzelewski

99-400 Łowicz

ul. Małyszce 2d/2e

oferta niepodlegająca odrzuceniu

95,48

95,48

2.

PETROLIS Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń

ul. Wł. Jagiełły 10a/204

oferta niepodlegająca odrzuceniu

100

100

3.

TRANSPORT-HANDEL

Janusz Wojda

99-400 Łowicz

ul. Podgórna 21

oferta podlega odrzuceniu

--

---

 

Ocena oferty została obliczana według wzoru:

Kryteria oceny ofert: 100 % ceny

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 %

      Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100

      Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły :

      C = (Cmin. : Coferty) x 100

      C-ilość punktów dla danej oferty

      Cmin.- cena brutto najtańszej oferty

      Coferty - cena brutto danej oferty

      100 - waga kryterium wyboru

      Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę

      punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do odrzuconej oferty

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawę oleju lekkiego ( grzewczego) na rok 2011" dla Domu Dziecka w Strobowie Wykonawca : Janusz Wojda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Transport-Handel w Łowiczu  złożył ofertę stanowiącą odpowiedź na ogłoszenie Zamawiającego dotyczące innego postępowania o zamówienie publiczne.

W konsekwencji zgodnie ze złożoną ofertą oferta ta dotyczy  postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawy oleju opałowego w ilości 30 000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej na terenie Domu Dziecka w Strobowie w terminie od 01.02.2010r. do 31.12.3010r."  i obejmuje  ofertę na dostawę oleju opałowego w okresie 01.02.2010 - 31.12.2010r.

 Oferta złożona przez Wykonawcę Janusza Wojdę nie zawiera także istnych informacji  których wymagał Zamawiający , a które uwzględnione były we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brakujące istotne elementy oferty to: cena za 1 l oleju nie obliczona według wzoru podanego w ofercie zgodnie z pkt 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Nie podano wiarygodnego i niezależnego  źródła pozyskania informacji na temat ceny

producenta oleju opałowego (adres strony internetowej; nazwę, adres i telefon giełdy

paliwowej), w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji.

Ponadto w złożonej ofercie Wykonawca zaproponował płatność za dostawę oleju opałowego w terminie 14 dni od złożenia faktury , gdy tymczasem istotne warunki umowy zostały określone w złączniku nr  4  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wynika z nich,   iż termin płatności za dostarcz zony olej opałowy wynosi 21 dni od doręczenia faktury do Zamawiającego.

Z powyższych względów oferta złożona przez Wykonawcę : Janusz Wojda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Transport-Handel w Łowiczu  podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , jako oferta nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

Dyrektor Domu Dziecka

/-/  mgr Edyta Suska

 

Ilość odwiedzin1457
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-12-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-12-22 15:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...