http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 400572-2010 z dnia 2010-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
11. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) na rok 2011 w szacunkowej ilości 30 000 litrów. Miejsce dostawy: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice - zbiorniki w kotłowni Domu Dziecka. Zbiorniki na...
Termin składania ofert: 2010-12-16


Skierniewice: ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO (GRZEWCZEGO) NA ROK 2011
Numer ogłoszenia: 422200 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400572 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 0-46 833 01 35, faks 0-46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO (GRZEWCZEGO) NA ROK 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) na rok 2011 w szacunkowej ilości 30 000 litrów. Miejsce dostawy: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice - zbiorniki w kotłowni Domu Dziecka. Zbiorniki na olej opałowy mają pojemność 8 000 litrów. Tankowanie będzie się odbywać pompą z autocysterny. Jednorazowa cząstkowa dostawa może wynosić od 1 000 do 7 000 litrów. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/ Lp. Właściwości: Wartości: 1 Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3 2 Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg 3 Temperatura zapłonu, min. 56°C 4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s 5 Skład frakcyjny: - do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V) - do 350 °C destyluje, min. 85% (V/V) 6 Temperatura płynięcia, max. -20°C 7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) 8 Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m) 9 Zawartość wody, max. 200 mg/kg 10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg 11 Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m) 12 Barwa: czerwona Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROLIS SP. Z O.O., UL. WŁ. JAGIEŁŁY 10A/204, 26-700 ZWOLEŃ, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76229,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72786,89
  • Oferta z najniższą ceną: 72300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76229,51
  • Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROLIS SP.Z O.O., UL. WŁ. JAGIEŁŁY 10A/204, 26-700 ZWOLEŃ, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76229,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72786,89
  • Oferta z najniższą ceną: 72300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72786,89
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Ilość odwiedzin1560
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2010-12-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2010-12-29 11:35
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...