http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 34 / 2011
 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  24  października  2011 roku.

 

P R O T O K Ó Ł   Nr  34 / 2011

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  24  października  2011 roku.

            W dniu  24 października  2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Skierniewicach, w gabinecie Starosty odbyło się 34  posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie ustalone zostało przez Starostę pismem z dnia
21 października 2011 roku. Stanowi ono załącznik do protokołu.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył  Starosta - Mirosław Belina zgodnie
z załączoną listą obecności udział wzięli:

1.      Mirosław Belina - Starosta

2.      Tadeusz Grotkowski - Członek Zarządu

3.      Aleksander Dałkowski - Członek Zarządu

4.      Andrzej Supeł - Członek Zarządu

oraz

-         Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu

-         Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu

 

Protokolant  Alicja  Wojna - inspektor  w   Wydziale    Administracyjno - Organizacyjnym.

 

                                             A d.  p u n k t u  1

Starosta - Mirosław Belina powitał  wszystkich obecnych, Członków 
na  posiedzeniu Zarządu Powiatu. Następnie  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad oraz frekwencję pozwalającą na podejmowanie wiążących decyzji.

Na posiedzeniu było obecnych 4/5 Członków Zarządu.

 

A d.  p u n k t u  2

Starosta - Mirosław Belina zapoznał zebranych z proponowanym przez siebie porządkiem obrad.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Omówienie i przyjęcie porządku obrad.

   3. Podjęcie uchwały Nr 70/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4.       Sprawy różne.

5.      Zakończenie posiedzenia.

 

Wobec braku  wniosków do zaproponowanego porządku obrad, Starosta przeszedł do głosowania nad jego przyjęciem.

Za - 4
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Porządek  przyjęty został jednogłośnie.

 

A d.  p u n k t u  3

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w tym punkcie  Członkowie Zarządu zapoznają się z projektem uchwały Nr 70/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Starosta - Mirosław Belina przypomniał, że zgodnie z uchwałą Nr 54/11 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 22 września 2011 roku został ogłoszony otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych w 2011 roku. Zarządzeniem Nr 23/2011 Starosty Skierniewickiego z dnia 21 października 2011 roku została powołana komisja konkursowa do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych
i określenia regulaminu jej prac w § 1.Powołano komisje konkursową w składzie:

1.      Tadeusz Grotkowski - Przewodniczący- Członek Zarządu Powiatu

2.      Grażyna Olszewska - Z-ca przewodniczącego - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Miejsko - Powiatowego w Skierniewicach

3.      Bogumiła Krakowiak - Członek - Przewodnicząca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni inaczej" w Skierniewicach

4.      Ewa Wegrzyn - Członek - Główny specjalista pracy socjalnej w PCPR
w Skierniewicach.

Wobec powyższego Starosta oddał głos Panu Tadeuszowi Grotkowskiemu- Członkowi Zarządu.

Pan Tadeusz Grotkowski wyjaśnił, że ocena ofert składała się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie komisja konkursowa stwierdziła prawidłowość złożenia ofert. Zarząd Powiatu w Skierniewicach ogłaszał konkurs na dwa zadania, na każde z zadań wpłynęła tylko jedna oferta:

Ø     Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „AMETYST"
z siedzibą w Skierniewicach , ul. Kozietulskiego 3, na realizację zadania publicznego polegającego na pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej z terenu Powiatu Skierniewickiego.

Ø     Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska" z siedzibą w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 28, na realizację zadania publicznego polegającego na wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Skierniewickiego.

Pan Grotkowski kontynuował, że po otworzeniu kopert stwierdzono, że obydwie oferty spełniają warunki określone w uchwale.

W drugim etapie komisja konkursowa przeanalizowała merytoryczną zawartość ofert, każdy członek komisji konkursowej wypełnił osobiście i podpisał kartę oceny oferty. Komisja Wybrała najkorzystniejsze oferty tj. oferty, które wypłynęły po jednej na każde zadanie. Obydwie ww. oferty spełniły warunki określone
w ogłoszeniu, obydwie oferty uzyskały po 100 pkt, od każdego członka komisji.

W związku z tym Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono, w związku
z powyższym Starosta zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia.

Za - 4

Przeciw-0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 70/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ,  została jednogłośnie przyjęta.

 

A d.  p u n k t u  4

W sprawach różnych.

Brak spraw róznych.

 

A d.  p u n k t u  5

W związku z brakiem innych spraw oraz wyczerpaniem się porządku obrad,      Starosta - Mirosław Belina podziękował obecnym za udział w  34 posiedzeniu  Zarządu Powiatu  i  je  zakończył.

                                                 1. Mirosław Belina                    ..............................                                                                     2.Tadeusz Grotkowski        ..............................     

                                                 3. Aleksander Dałkowski    .............................   

                                                 4. Andrzej Supeł           ..............................                  

 

W  załączeniu : wszystkie załączniki wymienione w protokole.

Sporządziła: Alicja Wojna

Protokolant:..........................................

 

Ilość odwiedzin1214
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-11-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-11-10 08:38
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...