http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 42 / 2011
 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  30  grudnia  2011 roku

 

P R O T O K Ó Ł   Nr  42 / 2011

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  30  grudnia  2011 roku.

            W dniu  30 grudnia  2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Skierniewicach, w gabinecie Starosty odbyło się 42  posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie ustalone zostało przez Starostę pismem z dnia
29 grudnia 2011 roku. Stanowi ono załącznik do protokołu.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył  Starosta - Mirosław Belina zgodnie
z załączoną listą obecności udział wzięli:

1.      Mirosław Belina - Starosta

2.      Jan Białek - Wicestarosta

3.      Tadeusz Grotkowski - Członek Zarządu

4.      Aleksander Dałkowski - Członek Zarządu

5.      Andrzej Supeł - Członek Zarządu

oraz

-         Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu

-         Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu

 

Protokolant  Alicja  Wojna - inspektor  w   Wydziale    Administracyjno - Organizacyjnym.

 

                                             A d.  p u n k t u  1

Starosta - Mirosław Belina powitał  wszystkich obecnych, Członków 
na  posiedzeniu Zarządu Powiatu. Następnie  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad oraz frekwencję pozwalającą na podejmowanie wiążących decyzji.

Na posiedzeniu było obecnych 5/5 Członków Zarządu.

 

A d.  p u n k t u  2

Starosta - Mirosław Belina zapoznał zebranych z proponowanym przez siebie porządkiem obrad.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Omówienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały Nr 87/11 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2011 rok.

4.      Podjęcie uchwały Nr 88/11 w sprawie wykonywania planu budżetu na 2011 rok.

5.      Podjęcie uchwały Nr 89/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2011 - 2014.

6.      Sprawy różne.

7.      Zakończenie posiedzenia.

Wobec braku  wniosków do zaproponowanego porządku obrad, Starosta przeszedł do głosowania nad jego przyjęciem.

Za - 5
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Porządek przyjęty został jednogłośnie.

 

A d.  p u n k t u  3

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w tym punkcie  Członkowie Zarządu zapoznają się z projektem uchwały Nr 87/11 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2011 rok, a następnie udzielił głosu Pani Ewie Ulanowskiej - Skarbnikowi Powiatu.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w wydatkach budżetu powiatu na 2011 rok dokonuje się zmian polegających na:

1) Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł, która przeznaczona zostaje na zwiększenie planu wydatków w działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdział 600114 - Drogi publiczne powiatowe w celu zabezpieczenia środków na wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (20.000 zł),

- 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

2) Przesunięciu planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności - w kwocie 40 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z zapisami art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zezwala zarządowi jednostki samorządu terytorialnego na dokonywanie zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu w Skierniewicach w §13 pkt.1 Uchwały
Nr IV/29/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok dała Zarządowi Powiatu w Skierniewicach upoważnienie do dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono, w związku
z powyższym Starosta zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia.

Za - 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 87/11 w sprawie zmian w wydatkach budżetu na 2011 rok została jednogłośnie przyjęta.

 

A d.  p u n k t u  4

Kontynuując Skarbnik Powiatu zapoznała Członków Zarządu z projektem uchwały  Nr 88/11 w sprawie wykonywania planu budżetu na 2011 rok.

W związku z podjęciem Uchwały nr 87/11 Zarządu Powiatu w Skierniewicach
z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w wydatkach budżetu na rok 2011 r. oraz Uchwały Nr XIII/67/11 Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie zmian
w budżecie na 2011 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonuje się szczegółowych zmian w planach dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 rok według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami
w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków na zakup energii i podatek VAT oraz zakup usług pozostałych w związku z powstałymi oszczędnościami na zakupie usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz składek i podatków na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

- 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015- Nadzór budowlany - kwotę 270 zł przesuwa się pomiędzy paragrafami w grupie wydatków na zadania statutowe
w związku z powstałymi oszczędnościami z zakupów energii i usług;

- 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe w związku
z powstałymi oszczędnościami z zakupu usług remontowych oraz składkach
na ubezpieczenie i podróżach krajowych zwiększa się plan na zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakup energii i podatku VAT i zakup usług dostępu do sieci Internet oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w ramach wydatków na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zwiększa się plan wydatków na opłaty i składki o kwotę 50 zł a zmniejsza się plan wydatków na zakup pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z powstałymi oszczędnościami z zakupu usług geodezyjnych;

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach wydatków na zadania statutowe w ZSP w Głuchowie i w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ZSP
w Godzianowie oraz w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w ramach wydatków na programy z udziałem środków Unii Europejskiej w ZSP
w Godzianowie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków,

- 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
w związku z powstałymi oszczędnościami kwotę 317 zł przesuwa się z paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4170 - wynagrodzenia bezosobowe,

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 300 zł zostaje przesunięta
z powstałych oszczędności na zakupach usług pozostałych do zakupu energii,

- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno
- pedagogiczne - plan w kwocie 650 zł zostaje przesunięty z przewidywanych dopłat do studiów do wydatków na szkolenia pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono, w związku
z powyższym Starosta zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia.

Za - 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 88/11  w sprawie wykonywania planu budżetu na 2011 rok została jednogłośnie przyjęta.

 

A d.  p u n k t u  5

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła ostatni projekt uchwały  Nr 89/11
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2011 - 2014.

Pani Ewa Ulanowska wyjaśniła,  że    w załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2010-2014" dokonuje się zmiany kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w roku 2011 wobec zmian tych wielkości w budżecie powiatu.

Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono, w związku
z powyższym Starosta zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia.

Za - 5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała  Nr 89/11  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2011 - 2014  została jednogłośnie przyjęta.

 

A d.  p u n k t u  6

W sprawach różnych.

Starosta - Mirosław Belina zapoznał Członków Zarządu z treścią Zarządzenia
Nr 32/2011 Starosty Skierniewickiego w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  z uzasadnieniem.

Reasumując, Starosta Skierniewicki wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Skierniewickim, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kopia Zarządzenia stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie zwrócił się z prośbą
o ufundowanie upominków rzeczowych dla uczestników IX Kolędowania
pn. „Z Kolędą i Dobrym Słowem", które odbędzie się w dniu 29.01.2012 roku
w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca.

W związku z ograniczonymi środkami w budżecie powiatu na 2012 rok, Członkowie Zarządu pozostawili w gestii Starosty podjęcie decyzji oi ufundowaniu upominków rzeczowych na ww. cel.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z dnia 29.12.2012 r., znak PCPR.I.0716/5/2011 w sprawie zwiększenia środków w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, w dziale 852. W 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie została zatrudniona pracownica
w oparciu o umowę o pracę na czas określony do realizacji projektu systemowego „AKTYWNI". Pracownica ta w grudniu br. przedłożyła zwolnienie lekarskie
i zaświadczenie, z którego wynika, iż jest ona w 13 tygodniu ciąży, co powoduje przedłużenie umowy o pracę z mocy prawa do dnia porodu.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że na obecną chwilę nie ma potrzeby zabezpieczania środków w budżecie na 2012 rok na powyższy cel.

Kopia pisma Kierownika PCPR stanowi załącznik do protokołu.

Oryginał ww. pisma w wyniku wewnętrznej dekretacji znajduje się w Wydziale Finansowym tut. Urzędu.

 

Wicestarosta - Jan Białek w nawiązaniu do przedstawionego projektu pisma na posiedzeniu Komisji Rozwoju i  Edukacji dotyczącego m.in. równoważenia subwencji oświatowej i wydatków  szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat skierniewicki dodał, że przygotowane zostało pismo do okolicznych szkół z zapytaniem, czy istniałaby  możliwość kontynuacji nauki w tych szkołach dla uczniów z ZSP w Godzianowie.

Ponadto Wicestarosta - Jan Białek poinformował, że w najbliższych dniach planowane jest spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok oraz omówienia spraw organizacyjno - finansowych Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w związku
z koniecznością poszukiwania rozwiązań zmierzających do równoważenia subwencji z wydatkami bieżącymi szkół. 

Pan Tadeusz Grotkowski - Członek Zarządu stwierdził, że w ZSP w Godzianowie realizowany jest projekt unijny.

Skarbnik Powiatu - Ewa Ulanowska odpowiedziała, że projekt zakończy się wraz z końcem roku szkolnego tj. 31.08.2012 r.

Pan Andrzej Supeł - Członek Zarządu pytał czy nie będą konieczne odprawy dla nauczycieli w związku z zamknięciem ZSP w Godzianowie.

Starosta - Mirosław Belina był zdania, że dobrze byłoby, aby uczniowie ZSP
w Godzianowie w przypadku ewentualnej likwidacji przeszli do naszych dwóch pozostałych szkół.

 

Wicestarosta - Jan Białek powiedział, że zaplanowane są rozmowy i spotkania
z dyrektorami szkół, gronem pedagogicznym, samorządem uczniowskim, rodzicami w przedmiotowej sprawie.

Wicestarosta przypomniał również o czekającej wkrótce procedurze ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora ZSP w Głuchowie i Bolimowie.

 

Sekretarz Powiatu - Marcin Szymański poinformował, że wpłynęła prośba od Firmy „KABPA" w sprawie podpisania kolejnej umowy na „usługi pocztowe".

Sekretarz Powiatu przypomniał, że głównie  w związku z nieterminowością dostarczania przesyłek Zarząd Powiatu już wcześniej podjął decyzję o nie przedłużaniu umowy z ww. Firmą. Sekretarz Powiatu dodał, że oszczędności na „usługach pocztowych" były duże, ale rozmowy w ciągu roku nad poprawa świadczonych usług nie przyniosły rezultatu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zadecydowali o nie przedłużaniu umowy
z  F.H.U.„KABPA".

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

 

A d.  p u n k t u  7

W związku z brakiem innych spraw oraz wyczerpaniem się porządku obrad,      Starosta - Mirosław Belina podziękował obecnym za udział w  42 posiedzeniu  Zarządu Powiatu  i  je  zakończył.

                                                 1. Mirosław Belina                    ..............................      

                                                 2. Jan Białek                            .............................           

                                                 3. Tadeusz Grotkowski  .............................                                                                                

                                                 4. Aleksander Dałkowski    .............................   

                                                 5. Andrzej Supeł           ..............................                  

 

W  załączeniu : wszystkie załączniki wymienione w protokole.

Sporządziła: Alicja Wojna

Protokolant:..........................................

 

Ilość odwiedzin1025
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęAlicja Wojna
Data utworzenia2012-02-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-02-02 13:39
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...