http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego - szkoleniowego z kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym
 Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego - szkoleniowego z kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym

 

 

Skierniewice: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego - szkoleniowego z kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym
Numer ogłoszenia: 88602 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego - szkoleniowego z kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem : - 14-dniowego całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym dla 15 osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214 , poz.1407 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230 , poz.1694 z póz.zm.) wraz z 5 opiekunami osób niepełnosprawnych. Ośrodek, w którym będzie odbywać się turnus rehabilitacyjny musi mieć wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwlidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z schorzeniami układu oddechowego , - z padaczką, - z schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych , prowadzonego przez własciwego wojewodę, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne ze schorzeniami jak wyżej. Opiekunowie osób niepelnosprawnych nie będą objęci kursem komputerowym, wspraciem psychhologicznym i doradztwem zawodowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych , prowadzonego przez własciwego wojewodę, ośrodek w którym odbędzie się turnus powinien posiadać wpis do rejestu ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne ze schorzeniami: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwlidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z schorzeniami układu oddechowego , - z padaczką, - z schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią. Zaświadczenie wykonawacy kursu komputerowego do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówiemnia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia przewidziane w siwz złożone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych , prowadzonego przez własciwego wojewodę, ośrodek w którym odbędzie się turnus powinien posiadać wpis do rejestu ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne ze schorzeniami: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwlidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z schorzeniami układu oddechowego , - z padaczką, - z schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią. Zaświadczenie wykonawacy kursu komputerowego do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówiemnia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia przewidziane w siwz złożone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-jeżeli ofeta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upważnienie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.powiat-skierniewice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6, pokój 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dołączone pliki:
Dokumentszkolenie_siwz.doc (191KB)
Ilość odwiedzin2039
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-04-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-04-21 16:36
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...