http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr IX dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr X dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu. 

Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr IX dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr X dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu.
Numer ogłoszenia: 89954 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.
Adres strony internetowej zamawiającego: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr IX dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr X dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługa komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: 2.Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: 3.Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 5 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. I stopień i 140 godz. - II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Kurs kosmetyka i wizaż II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: 4.Kurs masażu I i II stopnia - dla 2 osób, uprawniający do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 160. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia: 5.Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia: 6.Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: 7.Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 1 osoby. Liczba godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: 8.Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 2 osób. Liczba godzin - 140 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IX - rodzaj szkolenia: 9.Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr X - rodzaj szkolenia: 10.Trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób, 2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy wykażą, że posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia- złożą oświadczenia siwz

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia- złożą oświadczenia siwz

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy wykażą, że: - dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, -posiadają kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia szkoleń, na które Wykonawca składa ofertę, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem do siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem do siwz. Wykaz wykonanych co najmniej 2 szkoleń grupowych dla min. 8 osób z zakresu, na który wykonawca składa ofertę, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa ww zostały wykonane należycie np. listy referencyjne. Aktuale zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane: 1/ oferta sporządzona według wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2/ aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, a w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał kursy/szkolenia przy pomocy podwykonawcy - wpis taki musi posiadać podwykonawca, 3/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik Nr 2 do SIWZ 4/ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1 - załącznik Nr 3 do SIWZ, 5/ wykaz wykonanych co najmniej 2 szkoleń grupowych dla min. 8 osób z zakresu, na który wykonawca składa ofertę, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ 6/ dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 5 zostały wykonane należycie np. listy referencyjne 7/ oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia - załącznik nr 5 do SIWZ 8/ oświadczenie Wykonawcy o posiadanym potencjale technicznym zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ 9/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie. 11/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 12/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 13/ wypełniony przez Wykonawcę program szkolenia , dla każdego rodzaju szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę - załącznik nr 7 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6, pokój 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6, pokój 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dołączone pliki:
Dokumentprzetarg szkolenia.doc (319KB)
Ilość odwiedzin1993
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-04-22 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-04-22 14:42
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...