http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 1.427.772 zł
 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 1.427.772 zł

 

 

Skierniewice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 1.427.772 zł
Numer ogłoszenia: 138157 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 1.427.772 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 r. oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 1.427.772 zł. Okres spłaty kredytu 2012 - 2025 - spłata kapitału w równych ratach kwartalnych - spłata odsetek w okresach miesięcznych z dołu wg poniższego opisu - uruchomienie kredytu nastąpi w 2011 roku w transzach; uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpi w terminie 3 dni od daty podpisania umowy kredytowej w wysokości 200.000 zł; - uruchomienie kolejnych transz nastąpi na wniosek Zamawiającego do końca 2011 roku, w terminach i kwotach wskazanych przez Zamawiającego - spłata kapitału w równych ratach kwartalnych spłata kapitału będzie następować co trzy miesiące w równych ratach od 31 marca 2012 roku do 31 grudnia 2025 roku. Za datę spłaty kapitału przyjmuje się ostatni dzień roboczy każdego kwartału, którego spłata dotyczy. Jeżeli ostatni dzień kwartału dla spłaty kapitału jest dniem wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego roboczego - spłata odsetek w okresach miesięcznych z dołu Za datę spłaty odsetek przyjmuje się ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, którego spłata dotyczy. Jeżeli ostatni dzień miesiąca dla spłaty odsetek jest dniem wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego roboczego. - oprocentowanie wg zmiennej stopy WIBOR dla terminów miesięcznych plus stała marża banku - prowizja będzie płatna w terminach uruchomienia transz kredytu - prowizje pobierane przez bank związane z udzieleniem i wykorzystaniem kredytu w okresie kredytowania - kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia kredytodawcy z 5 dniowym wyprzedzeniem - zabezpieczenie - weksel własny in blanco Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień: 66110000-4 - Usługi bankowe Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej u Zamawiającego są do wglądu następujące dokumenty: - sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok i I kwartał 2011 r. - budżet powiatu na 2011 rok.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 168.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca winien posiadać zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik Nr 1).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2011 godzina 09:30, miejsce: w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, w Punkcie Obsługi Interesantów w holu na parterze osobiście lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (141KB)
Ilość odwiedzin2239
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-05-16 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-05-16 11:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...