http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89954-2011 z dnia 2011-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługa komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być...
Termin składania ofert: 2011-05-04


Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr IX dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr X dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu
Numer ogłoszenia: 119670 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89954 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr IX dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr X dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługa komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: 2.Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: 3.Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 5 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. I stopień i 140 godz. - II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Kurs kosmetyka i wizaż II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: 4.Kurs masażu I i II stopnia - dla 2 osób, uprawniający do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 160. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia: 5.Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia: 6.Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: 7.Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 1 osoby. Liczba godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: 8.Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 2 osób. Liczba godzin - 140 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IX - rodzaj szkolenia: 9.Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr X - rodzaj szkolenia: 10.Trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób, 2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługa komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skierniewicach, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1900,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1900,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 5 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. I stopień i 140 godz. - II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Kurs kosmetyka i wizaż II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Urody FOR YOU Elżbieta Wachnik Centrum Szkoleniowe, ul. Jagiellońska 6/6f, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 25400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25400,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Kurs masażu I i II stopnia - dla 2 osób, uprawniający do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 160. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Urody FOR YOU Elżbieta Wachnik Centrum Szkoleniowe Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/6f, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szkołę Nauki Jazdy Auto Partner Grażyna Szczechowicz,, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2800,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 1 osoby. Liczba godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szkołę Nauki Jazdy Auto Partner Grażyna Szczechowicz, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1990,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1990,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 2 osób. Liczba godzin - 140 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szkołę Nauki Jazdy Auto Partner Grażyna Szczechowicz, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5900,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5900,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1628
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-05-19 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-05-19 08:37
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...