http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Pytania:

 

1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Umowy dodatkowych klauzul, takich jak:

- uznanie za przypadek naruszenia Ustawy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów.

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli,

- zobowiązania wobec ING Banku będą miały co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli.

 

Odpowiedzi:

 

Zamawiający informuję, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy dodatkowych klauzul.

 

 

oraz zwrócił się z prośbą o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów:

1. Sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2010 i na 31.03.2011 w tym: Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N.

2. Uchwały Rady Powiatu w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.

3. Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 wraz
z załącznikami do uchwał.

4. Prognozy długu na rok 2011 i lata następne.

5. Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu.

6. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu przez Powiat.

7. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Powiatu
za 2010 r.

8. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011 r.

9. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie deficytu budżetowego i prognozy długu Powiatu na 2011 r.

10. Wypełnionego załącznika do niniejszego pisma.

 

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów wraz z wypełnionym załącznikiem zostały przesłane Oferentowi.

 

 

Pytania:

 

1) Prosimy o potwierdzenie:

- spłata kapitału będzie następować każdego ostatniego dnia kwartału kalendarzowego począwszy od 31.03.2012r. W przypadku gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty

- spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy termin spłaty odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek
i zamierza łopocząc ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że procentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIGOR 1M notowanej 20go dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego?

4) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu bezie weksel własny
in blanco wraz z deklaracją wekslową?

5) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe?

6) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?

7) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starszych niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej?

8) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacone raty kapitałowe będą w równej wysokości, natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca?

9) Na ile dni przed uruchomieniem Zamawiający przewiduje skierować do banku dyspozycję uruchomienia?

 

Odpowiedzi:

 

Ad. 1.   TAK;

Ad. 2.   TAK;

Ad. 3.   TAK;

Ad. 4.   TAK;

Ad. 5.   Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97

             Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawa Bankowego, jeżeli bank wyłoniony w

             postępowaniu przetargowym będzie tego wymagał.

Ad. 6.   TAK;

Ad. 7.   TAK:

Ad. 8.   TAK;

Ad. 9.   3 dni;

 

10) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:

-RbZ za rok 2010

- Rb-27S za rok 2010

- Rb-28S za rok 2010

- RbNds za I kwartał 2011

- RbZ za I kwartał 2011

- Rb-27S za I kwartał 2011

- Rb-28S za I kwartał 2011

- Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starze niż 30 dni)

- opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

- opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2010

- uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu

- opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

- uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za ostatni dostępny rok budżetowy

 

Prosimy również o dostarczenie następujących dokumentów:

- akt o wyborze starosty

- uchwała rady o powołaniu skarbnika

- zaświadczenie o badaniu Powiatowi statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

 

 

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

Pytania:

 

1) Czy zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97
ust. 1 i 2 Prawa Bankowego?

 

Odpowiedzi:

 

1) zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego, jeżeli bank wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie tego wymagał.

 

oraz zwrócił się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów niezbędnych do przedstawienia oceny sytuacji Zamawiającego:

1)      Opinii RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu

2)      Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

3)      Opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2010r.

4)      Aktualne zmiany do uchwały budżetowej i uchwały w sprawie WPF

5)      Uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu kredytu będącego przedmiotem specyfikacji, wskazująca źródła spłaty kredytu

6)      Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

7)      Zestawienia aktualnie czynnych kredytów i pożyczek wg następującego wzoru:

- nazwa banku, który udzielił kredytu,

- kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki,

- kwota pozostała do spłaty,

- data zaciągnięcia kredytu,

- ostateczny termin spłaty kredytu,

- cel kredytowania,

- sposób zabezpieczenia,

- oprocentowanie kredytu,

- terminy i kwoty płaconych rat kredytowych,

8) Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem: podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji, wierzyciel poręczenia lub beneficjent gwarancji, rodzaj poręczenia lub gwarancji, ostateczny termin spłaty, zaangażowanie

9) informacje o stanie mienia komunalnego

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

 

Pytania:

 

1) Czy na terenie Gminy znajduje się zależny od niej Zakład Opieki Zdrowotnej, jeżeli tak to prosimy o przedstawienie sprawozdania RB-Z w/w jednostki (o ile sporządzane)?

2) Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?

3) Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?

4) prosimy o podanie informacji o otrzymanych dotacjach w 2009 i 2010 r.

 

Odpowiedzi:

 

Ad. 1. NIE

Ad. 2. NIE

Ad. 3. NIE

Ad. 4. Dotacje otrzymane w 2009 roku - 3.467.994,74 zł, w 2010 roku - 9.792.296,85 zł

 

oraz zwrócił się z prośbą o przedstawienie niżej wymienionych dokumentów celem przeprowadzenia analizy finansowej:

1) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST ( z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),

2) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek oraz informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, kredytach, factoringu według wzoru:

 

Lp

Rodzaj transakcji

Data

zawarcia

transakcji

Kwota

udzielonego finansowania

Aktualne zadłużenie

(na dzień _-_-__r)

Sposób spłaty

Data końca umowy

Sposób zabezpiecz

enia

Informacja

na temat

ustanowienia zabezpieczeń

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok, wraz z opinią RIO,

4) czy Gmina ma zobowiązania wynikające z:

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- leasingu,

- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,

- przyjęte depozyty,

- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5) Jeżeli tak czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

6) Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

7) uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazującą źródło spłaty i zabezpieczenie kredytu.

8) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2011 roku.

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

Pytania:

 

1) Czy zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97
ust. 1 i 2 Prawa Bankowego?

 

Odpowiedzi:

 

1) zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego, jeżeli bank wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie tego wymagał.

 

oraz zwrócił się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów niezbędnych do przedstawienia oceny sytuacji Zamawiającego:

1)      Opinii RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu

2)      Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

3)      Opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2010r.

4)      Aktualne zmiany do uchwały budżetowej i uchwały w sprawie WPF

5)      Uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu kredytu będącego przedmiotem specyfikacji, wskazująca źródła spłaty kredytu

6)      Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

7)      Zestawienia aktualnie czynnych kredytów i pożyczek wg następującego wzoru:

- nazwa banku, który udzielił kredytu,

- kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki,

- kwota pozostała do spłaty,

- data zaciągnięcia kredytu,

- ostateczny termin spłaty kredytu,

- cel kredytowania,

- sposób zabezpieczenia,

- oprocentowanie kredytu,

- terminy i kwoty płaconych rat kredytowych,

8) Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem: podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji, wierzyciel poręczenia lub beneficjent gwarancji, rodzaj poręczenia lub gwarancji, ostateczny termin spłaty, zaangażowanie

9) informacje o stanie mienia komunalnego

 

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

 

Ilość odwiedzin2268
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-05-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-05-23 09:55
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...