http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WYKONANIE, ODBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ URZĄDZENIA WODNEGO ORAZ W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W ART. 9 UST. 2 PRAWA WODNEGO
 

KARTA INFORMACYJNA NR 20
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
pok. nr 127 tel. (46) 834-59-67

POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WYKONANIE, ODBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ,
PRZEBUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ URZĄDZENIA WODNEGO ORAZ
W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W ART. 9 UST. 2 PRAWA WODNEGO

 

Zakład (rozumiany jako podmiot korzystający z wód w ramach korzystania szczególnego, wykonujący urządzenia wodne lub wykonujący inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego), jest obowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 

Podstawa prawna:

§         art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

§         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.),

§         rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187, poz. 1330).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Operat wodnoprawny spełniający wymagania art. 132 Prawa wodnego lub projekt urządzeń wodnych spełniający wymagania operatu wodnoprawnego (w wersji papierowej oraz sporządzony na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego).

2.      Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

3.      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana*.

4.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana**.

5.      Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne.

6.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłata skarbowa:

a)    217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,

b)   17 zł - jeśli wniosek składa pełnomocnik (dodatkowo 17 zł od pełnomocnictwa).

 

 

Uwagi !

1. W przypadku, gdy wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych lub w części na
     terenie zamkniętym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
      pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 140 ust. 2a i ust. 2b
     Prawa wodnego).

 

* - obowiązek uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, wynika
     z przepisów art. 50 ust. 1 i art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
     przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn.zm.).

** - obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika z przepisów art. 72 ust. 1 pkt 6  i art. 96 ust. 1
       (w tym drugim przypadku jeżeli może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) ustawy z dnia
       3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
        środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).  

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 20.pdf (527.4KB)
Ilość odwiedzin3043
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-06-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-06-29 13:14
Data przeniesienia do archiwum2018-01-01 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...