http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 


 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Wykaz stanowi zbiór kart informacyjnych opisujących poszczególne dokumenty oraz miejsce przechowywania danego dokumentu. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczane były, do dnia 16 listopada 2010 r., na kartach informacyjnych, wg wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 120, poz. 827)  na formularzach:

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

-        wniosków o wydanie decyzji,

-        wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-        wniosków o ustalenie programu dostosowawczego  

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-        decyzji i postanowień,

-        wskazań lokalizacyjnych

 

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

 

Formularz E - karta informacyjna dla:

-        raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko,

-        raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie Środowiska,

-        sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

-        analiz porealizacyjnych,

-        przeglądów ekologicznych,

-        raportów o bezpieczeństwie,

-        dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

-        danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

-        kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

-        informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

-        dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Formularz F - karta informacyjna dla:

-        prognoz oddziaływania na Środowisko,

-        dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na Środowisko na jej terytorium,

-        rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na Środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-        opracowań ekofizjograficznych,

-        rejestrów substancji niebezpiecznych,

-        wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony Środowiska,

-        rejestrów poważnych awarii

 

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze Środowiska

 

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia      

 

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów

 

 

Karty informacyjne do dnia 16 listopada 2010 roku

 

 

Od dnia 16 listopada 2010 roku publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony jest na kartach informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186, poz. 1249).

 

Karty informacyjne od dnia 16 listopada 2010 roku

 

 

Ilość odwiedzin2583
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-07-06 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-07-06 13:55
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...