http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.

 

Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr III dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr IV dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu
Numer ogłoszenia: 194120 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127050 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr III dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr IV dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 4 zadania częściowe obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie 4 rodzajów szkoleń/kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z rozszerzonym kursem komputerowym - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: 2.Kurs ochrony osób i mienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: 3.Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: 4.Trening grupowy kompetencji psychospołecznych - dla 2 grup: 1 grupa 16 osób, 2 grupa 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Liczba godzin - 15 godzin zajęć dla każdej grupy - 5 spotkań po 3 godziny (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Trening grupowy kompetencji psychospołecznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Aleksandra Maria Jędryszek-Gejsler Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych Posterus, ul. Kołłątaja 2a/2, 93-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1900,30
  • Oferta z najniższą ceną: 1900,30 / Oferta z najwyższą ceną: 6014,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin2705
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-07-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-07-11 16:06
Data przeniesienia do archiwum2011-10-07 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...