http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic. Zad. nr III dla grupy 10 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu realizację projektu. Zad. nr III dla grupy 15 osób zostanie zrealizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego w dn. 20.08.2011r.-27.08.2011r. w miejscowości Spała

 

Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic. Zad. nr III dla grupy 10 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu realizację projektu. Zad. nr III dla grupy 15 osób zostanie zrealizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego w dn. 20.08.2011r.-27.08.2011r. w miejscowości Spała
Numer ogłoszenia: 202628 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic. Zad. nr III dla grupy 10 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu realizację projektu. Zad. nr III dla grupy 15 osób zostanie zrealizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego w dn. 20.08.2011r.-27.08.2011r. w miejscowości Spała.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 3 zadania częściowe obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie 3 rodzajów szkoleń/kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: 2.Kurs ochrony osób i mienia - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: 3.Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach a dla grupy 15 osób w trakcie wyjazdu integracyjnego z terminie: 20.08.2011-27.08.2011r. w miejscowości Spała. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                              W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy wykażą, że posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                              W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia- złożą oświadczenia siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                              W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia- złożą oświadczenia siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                              W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy wykażą, że: - dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, -posiadają kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia szkoleń, na które Wykonawca składa ofertę, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                              W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem do siwz. Wykaz wykonanych co najmniej 2 szkoleń grupowych dla min. 8 osób z zakresu, na który wykonawca składa ofertę, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa ww zostały wykonane należycie np. listy referencyjne. Aktuale zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane: 1/ oferta sporządzona według wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2/ aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy, a w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał kursy/szkolenia przy pomocy podwykonawcy - wpis taki musi posiadać podwykonawca, 3/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik Nr 2 do SIWZ 4/ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1 - załącznik Nr 3 do SIWZ, 5/ wykaz wykonanych co najmniej 2 szkoleń grupowych dla min. 8 osób z zakresu, na który wykonawca składa ofertę, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ 6/ dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 5 zostały wykonane należycie np. listy referencyjne 7/ oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia - załącznik nr 5 do SIWZ 8/ oświadczenie Wykonawcy o posiadanym potencjale technicznym zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ 9/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie. 11/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 12/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 13/ wypełniony przez Wykonawcę program szkolenia , dla każdego rodzaju szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę - załącznik nr 7 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6, pokój 34/32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2011 godzina 08:30, miejsce: Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6, pokój 34/32.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs ochrony osób i mienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Kurs ochrony osób i mienia - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach a dla grupy 15 osób w trakcie wyjazdu integracyjnego z terminie: 20.08.2011-27.08.2011r. w miejscowości Spała. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (241.5KB)
Ilość odwiedzin1743
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-07-15 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-07-15 16:05
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...