http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic. Zad. nr III dla grupy 10 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu realizację projektu. Zad. nr III dla grupy 15 osób zostanie zrealizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego w dn. 20.08.2011r.-27.08.2011r. w miejscowości Spała

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 202628-2011 z dnia 2011-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
Zamówienie podzielone jest na 3 zadania częściowe obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie 3 rodzajów szkoleń/kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,...
Termin składania ofert: 2011-08-01


Skierniewice: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic. Zad. nr III dla grupy 10 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu realizację projektu. Zad. nr III dla grupy 15 osób zostanie zrealizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego w dn. 20.08.2011r.-27.08.2011r. w miejscowości Spała
Numer ogłoszenia: 249656 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202628 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic. Zad. nr III dla grupy 10 osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu realizację projektu. Zad. nr III dla grupy 15 osób zostanie zrealizowane w trakcie wyjazdu integracyjnego w dn. 20.08.2011r.-27.08.2011r. w miejscowości Spała.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 3 zadania częściowe obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie 3 rodzajów szkoleń/kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: 1.Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: 2.Kurs ochrony osób i mienia - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: 3.Kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym - dla 1 grupy 10 osób - szkolenie odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach a dla grupy 15 osób w trakcie wyjazdu integracyjnego z terminie: 20.08.2011-27.08.2011r. w miejscowości Spała. Liczba godzin - 20 godzin zajęć dla grupy (godzina zajęć 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5100,00
  • Oferta z najniższą ceną: 5100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5100,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1355
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-08-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-08-18 15:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...