http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

 

Poradnia obejmuje swoim działaniem gminy: Skierniewice, Bolimów, Godzianów, Głuchów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia.

 

 

Do zadań poradni należy:

a) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;

b) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

c) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

d) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

e) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

g) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

h) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;

i) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

j) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

k) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

l) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;

ł) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci
 i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

m) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych
i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Poradnia realizuje zadanie własne Powiatu Skierniewickiego polegające na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin Powiatu Skierniewickiego, tj. zorganizowania i koordynowania przez Powiat porad lekarza-psychiatry dla dzieci
 i młodzieży.

 

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:

 

a) diagnozowanie;

b) opiniowanie;

c) działalność terapeutyczną;

d) prowadzenie grup wsparcia;

e) konsultowanie;

f) poradnictwo;

g) psychoedukację;

h) doradztwo;

i) mediacje;

j) interwencję kryzysową;

k) działalność profilaktyczną;

l) działalność informacyjno-szkoleniową.

 

Szczegółowe zadania poradni określa Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488) oraz Statut Poradni.

 

 

Ilość odwiedzin1444
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęBarbara Gogol
Data utworzenia2011-12-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-12-01 13:21
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 468345966
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...