http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Organy szkoły, ich zakres działania i kompetencje

 

Organy zespołu szkół i ich kompetencje

 

§7

 

 

1.  Organami zespołu szkół są:

1) Dyrektor Zespołu Szkół

2) Rada Pedagogiczna

3) Samorząd Uczniowski

4) Rada Rodziców

 

§8

 

 

Dyrektor zespołu szkół

 

1.  Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

2.  Do obowiązków dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

3.  Dyrektor decyduje w sprawach:

1) skreślania ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej),

2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowania z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli, a także innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i działających w szkole związków zawodowych.

4.  Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

3) realizowania zadań zgodnie z zarządzeniami organu nadzorującego szkołę,

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

5) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,

6) całość gospodarki finansowej.

5.  Dyrektor ma prawo do:

1) wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami i niezwłocznego powiadamiania o tym organu prowadzącego szkołę,

2) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

3) brania udziału - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Rodziców,

4) wyrażania zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności),

5) zobowiązania nauczyciela do wykonania w czasie ferii letnich lub zimowych - w okresie nie dłuższym niż 7 dni - następujących czynności:

6) przeprowadzenia egzaminów,

7) prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego.

6.  Do zadań dyrektora należy:

1)tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowników,

3) współdziałanie z powiatem, gminą w zakresie realizacji zadań tego wymagających,

4) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

5) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,

6) określanie zakresów odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

7) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a) zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy w szkole,

b) ustalanie zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela   dla określenia procentowego podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego; regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

8) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

9) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego i obrony cywilnej,

10) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

11) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

12) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

13) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

14) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,

15) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

7.  Dyrektor ponadto:

1) przedstawia do zaopiniowania opracowany plan finansowy szkoły i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców projekty planów pracy szkoły, których realizacją kieruje,

2) przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe     prace i zajęcia w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

3) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizację pracy szkoły, w tym  tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

4) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

8.  W ramach posiadanych uprawnień Dyrektor Szkoły może zlecić wykonanie zadań wymienionych w §8 pkt. 6 niniejszego statutu nauczycielom, sprawując bezpośredni nadzór nad prawidłową ich realizacją, chyba, że są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły.

9.  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

 

 

§9

 

Rada Pedagogiczna

 

1.  Radę Pedagogiczną szkoły tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.  W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście.

4.  Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 jej członków.

5.  Rada Pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu, a jej posiedzenia są protokołowane.

6.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli pracowników innych pracowników szkoły.

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) podejmowanie uchwał o przeniesieniu ucznia do innej klasy (o ile istnieje możliwość organizacyjna),

7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów.

8.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

9.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, jego zmiany.

10.           Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do:

1)   organu prowadzącego szkoły o odwołanie z funkcji dyrektora,

2) dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

11.           Organizację, szczegółowy zakres działania i tryb pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

 

§10

 

Rada Rodziców

 

1.  Szkoła widzi w rodzicach rzecznika interesów rodziny, respektując władzę rodzicielską i prawo rodziców do ingerencji w życie szkoły.

2.  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i prawnych opiekunów uczniów.

3.  Jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:

1) reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,

2) ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,

3) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków i wyników pracy dydaktyczno - wychowawczej,

4) gromadzenia funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły.

4.  Rada Rodziców działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z celami programowymi szkoły.

5.  Do kompetencji rady należy:

1) wnioskowanie w sprawie rocznych programów, planów dydaktyczno - wychowawczych, organizacyjnych i materialnych szkoły,

2) opiniowanie i wnioskowanie we wszystkich sprawach szkoły, do wszystkich jej organów.

6.  Szczegółowy zakres działalności, zadania, strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin, zatwierdzony przez rodziców na zebraniu ogólnym zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 ogólnej liczby rodziców.

7.  W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

8.  Kompetencje Rady Rodziców:

                1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

                   a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i                           działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,                                  realizowanego przez nauczycieli,

                   b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych                              uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie                           treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do                                     uczniów, nauczycieli i rodziców.

                   Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku                            szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie                             programu wychowawczego i profilaktyki, program ten ustala dyrektor                    szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.                       Obowiązują one do czasu uchwalenia ich przez Radę Rodziców w                             porozumieniu z Radą Pedagogiczną.    

2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności    kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§11

 

Samorząd Uczniowski

 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.  Samorząd Uczniowski przyjmuje strukturę organizacyjną, zasady, program i plany działania w  formie przez siebie ustalonej, nie pozostającej w sprzeczności z celami programowymi szkoły i ujętej w regulaminie.

3.  Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich, jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie własnej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

                  6 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

§12

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

 

1.  Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach między innymi przez:

1) zapraszanie Dyrektora Szkoły na posiedzenia Rady Rodziców,

2) udział Dyrektora Szkoły w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego

3)zapraszanie przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego   na posiedzenia Rady Pedagogicznej za jej zgodą lub na jej wniosek.

2.  Sprawy sporne między organami szkoły załatwia dyrektor szkoły w postępowaniu wyjaśniającym, udzielając w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zażalenia pisemnej wyczerpującej odpowiedzi. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu powiadamia organ prowadzący, którego decyzja jest ostateczna.

3.  Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. Sytuacje konfliktowe pomiędzy:

1) uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca klasy przy współudziale Samorządu Uczniowskiego, dyrektora szkoły, a w sytuacjach trudnych - rzecznika praw uczniów,

2) nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje Dyrektor Szkoły,

3) nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje Dyrektor Szkoły, w przypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz rzecznik praw ucznia,

4) nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 

§13

 

 

1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości wymagań edukacyjnych w danej klasie,

2) znajomości szkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

6) powiadomienia o ocenach zgodnie z zasadami oceniania szkolnego

2.  Celem wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze dla rodziców organizuje się zebrania informacyjne na początku roku szkolnego, wywiadówki, konsultacje u poszczególnych nauczycieli.

3.  Spotkania z rodzicami nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.

4. Organizacja i formy współpracy zespołu z rodzicami:

1) Współpraca z rodzicami odbywa się na następujących poziomach:

a) klasy - poprzez spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami,

b) szkoły - poprzez zebrania Rady Rodziców,

c) zespołu - poprzez zebrania Rady Rodziców.

2) W uzasadnionych przypadkach kontakt  szkoły z rodzicami może być    częstszy na pisemne lub telefoniczne wezwanie.

3) Wychowawca klasy organizuje co najmniej 3 razy w roku szkolnym spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

4) Wychowawcy i inni nauczyciele informują również rodziców o bieżących postępach w nauce i zachowaniu;

a) w indywidualnych rozmowach i konsultacjach,

b) w rozmowie telefonicznej,

c) w korespondencji listownej.


 

 

Ilość odwiedzin2124
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2011-11-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-11-18 12:45
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...