http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

 • Dyrektor zespołu szkół - p.o dyrektora Dorota Dziekanowska
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski - przewodniczący Sebastian Smolczewski
 • Rada Rodziców - przewodniczący - Eugeniusz Marek
 • Rada Słuchaczy - nie dotyczy

 

 

Funkcje, zadania i kompetencje reguluje Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, którego wyciąg przedstawiono poniżej.

 

III.  Organa zespołu szkół

 

§ 7

 

1.      Organami zespołu szkół są:

 • Dyrektor zespołu szkół
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców
 • Rada Słuchaczy

 

§ 8

 

Dyrektor zespołu szkół

1.      Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

2.      Do obowiązków dyrektora należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły ireprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych wszkole,
 • przewodzenie Radzie Pedagogicznej, prowadzenie i przygotowywanie jej zebrań oraz przedstawianie co najmniej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających zesprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji odziałalności szkoły,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
 • udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły rodzicom za zebraniu ogólnym,
 • powierzanie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych wszkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkoły i Rady Pedagogicznej,
 • ustalanie oceny pracy nauczycieli (w tym również nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole),
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli wzakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

 

3.      Dyrektor decyduje w sprawach:

 • skreślania ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej),
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom iinnym pracownikom szkoły,
 • występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli a także innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej idziałających w szkole związków zawodowych.

4.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 • realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organu nadzorującego szkoły,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
 • zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • całość gospodarki finansowej,
 • właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które przeprowadzane są w placówce,
 • uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, atakże całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

5.      Dyrektor ma prawo do:

 • wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami iniezwłocznego powiadamiania o tym organu prowadzącego szkołę i organu nadzorującego szkołę,
 • organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
 • brania udziału - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Rodziców,
 • wyrażania zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia iorganizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności),
 • sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji
 • zobowiązania nauczyciela do wykonania w czasie ferii letnich lub zimowych - wokresie nie dłuższym niż 7 dni - następujących czynności:

-          przeprowadzenia egzaminów,

-          prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego,

 • dyrektor ma prawo samodzielnie poprawiać oczywiste pomyłki redakcyjne wstatucie, zawiadamiając każdorazowo radę pedagogiczną o ich dokonaniu.
 • dyrektor ma prawo dokonać ujednolicenia tekstu statutu bez uchwały RP, każdorazowo ogłaszając ten fakt członkom RP.

6.      Do zadań dyrektora należy:

 • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych szkoły,
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy istosunków pracowników,
 • współdziałanie z powiatem, gminą w zakresie realizacji zadań tego wymagających,
 • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
 • załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
 • określanie zakresów odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie zprzepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi wszkole, wzakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

-         zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy w szkoły,

-         ustalanie zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego, regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie zustalonym regulaminem,
 • zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego wszkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
 • organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
 • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych. Sprostowanie błędu lub oczywistej pomyłki przebiegu nauczania, działalności wychowawczej lub opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora zespołu albo osobę upoważnioną przez ww. do dokonania sprostowania,
 • organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
 • powiadamianie władz samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca zamieszkania absolwenta gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły i informowanie o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki.

 

 1. Dyrektor ponadto:
 • przedstawia do zaopiniowania opracowany plan finansowy szkoły i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, których realizacją kieruje,
 • przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace izajęcia wramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • określa zarządzeniem zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,
 • może, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić zarządzeniem obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, określając w nim jego wzór i zasady noszenia,
 • określa ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym dniu lub dniach - strój galowy, sportowy, turystyczny.
 • w porozumieniu z organem prowadzącym zespół i po zasięgnięciu opinii rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła,
 • dopuszcza wybrany przez nauczyciela program nauczania do użytku w szkole, pozasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem znauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

8.      W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły może zlecić wykonanie zadań wymienionych w § 7 pkt 6 niniejszego statutu nauczycielom, sprawując bezpośredni nadzór nad prawidłową ich realizacją, chyba że są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły.

9.      W zespole zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor zespołu szkół, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

10.  Osoba, której powierzono to stanowisko wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora podziałem kompetencji odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb szkoły.

11.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

 

§ 9

 

Rada Pedagogiczna

1.      Radę Pedagogiczną szkół kształcących w trybie dziennym i zaocznym tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.      W posiedzeniach rady mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście.

4.      Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 jej członków. W protokołach Rady Pedagogicznej podawana jest treść uchwały oraz kworum przy jej podejmowaniu.

5.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu, a jej posiedzenia są protokołowane.

6.      Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych szkoły,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wszkole,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał o przeniesieniu ucznia do innej klasy (o ile istnieje możliwość organizacyjna),
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów.

 

8.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych ipozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac wramach wynagrodzenia zasadniczego, płatnych i niepłatnych dodatkowych funkcji i zajęć,
 • propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

9.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, dokonuje zmian w statucie i podejmuje uchwały w sprawie jego zmian..

10.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem:

 • oodwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
 • lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

11.  Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12. Organizację, szczegółowy zakres działania i tryb pracy Rady Pedagogicznej       określa jej regulamin.

 

§ 10

 

Rada Rodziców

1.      W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rasa Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 • Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 • Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust.2, do Rady Rodziców zespołu.

5.      Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.      Do kompetencji Rady Rodziców z zastrzeżeniem 7, należy:

1)      Uchwalanie w porozumieniu Radą Pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

3)      Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

7.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni po rozpoczęciu roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 litera a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy określa regulamin.

9.      Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

1)      ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2)      przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3)      śmierci,

4)      zrzeczenia się członkostwa,

5)      utraty prawa wybieralności,

6)      nieuczestniczenia w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

§ 11

 

Samorząd Uczniowski

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Samorząd Uczniowski przyjmuje strukturę organizacyjną, zasady, program i plany działania w formie przez siebie ustalonej, nie pozostającej w sprzeczności z celami programowymi szkoły i ujętej w regulaminie.

3.      Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich, jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 12

 

1.      Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach między innymi przez:

 • zapraszanie dyrektora szkoły na posiedzenia Rady Rodziców,
 • udział dyrektora szkoły w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego,
 • zapraszanie przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na posiedzenia Rady Pedagogicznej za jej zgodą lub na jej wniosek.

 

2.      Sprawy sporne miedzy organami szkoły załatwia dyrektor szkoły w postępowaniu wyjaśniającym, udzielając w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zażalenia pisemnej, wyczerpującej odpowiedzi. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu powiadamia organ prowadzący lub sprawujący  nadzór pedagogiczny, którego decyzja jest ostateczna.

 

3.      Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. Sytuacje konfliktowe pomiędzy:

 

 • uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca klasy przy współudziale Samorządu Uczniowskiego, dyrektora szkoły, a w sytuacjach trudnych - rzecznika praw uczniów,
 • nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły,
 • nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje dyrektor szkoły; wprzypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu właściwego dla sprawy, której konflikt dotyczy
 • sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga:

1.      organ sprawujący nadzór pedagogiczny- w sprawach właściwych dla tego organu

2.      organ prowadzący - w sprawach właściwych dla tego organu

 

    4. Od decyzji przysługuje odwołanie się do organu właściwego dla kompetencji.

 

 

 

§ 13

 

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
 • powiadomienia o ocenach zgodnie z zasadami przyjętymi w ZWOU.

 

2.      Celem wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze dla rodziców organizuje się zebrania informacyjne na początku roku szkolnego, wywiadówki i konsultacje u poszczególnych nauczycieli.

3.      Spotkania z rodzicami nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

Ilość odwiedzin2704
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Dziekanowska
Data utworzenia2011-10-20 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-10-20 15:29
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...