http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

 

W Starostwie Powiatowym w Skierniewicach prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje;

 

Dane w nich zawarte mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. Z póżn. Zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) i innych ustawach:

 

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Prowadzone rejestry:

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę,
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
 • rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
 • rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

 

Prowadzone ewidencje:

 • ewidencja przyjmowanych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • ewidencja wydawanych dzienników budowy,
 • ewidencja postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego,
 • ewidencja wydawanych innych decyzji,
 • ewidencja wydawanych innych postanowień,
 • ewidencja wydawanych zaświadczeń.

Stanowisko ds. Oświaty , Kultury i Sportu

 

 • Ewidencja wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Ewidencja zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Ewidencja aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Ewidencja stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Skierniewickiego.
 • Ewidencja szkół/placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego.
 • Rejestr instytucji kultury Powiatu Skierniewickiego.
 • Ewidencja szkół /placówek oświatowych wpisanych do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Skierniewicki".

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

·         Ewidencja pracowników Starostwa Powiatowego w Skierniewicach zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska :

 

 

1.      Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów  
- art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

 

2.      Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy - art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

 

3.      Rejestr sprzętu pływającego służącego do  połowu ryb - § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

 

 

4.      Rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w  sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków - art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

 

           

 

            Inne wykazy:

 

1.      Organy administracji geologicznej gromadzą, przechowują, chronią i udostępniają informację geologiczną - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981, z późn. zm.).

 

2.      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.).

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 

1.        Rejestr danych o pojazdach i właścicielach pojazdów oraz wydawanych dokumentach komunikacyjnych ( Dz.U.2012r. poz.1137 ustawa - Prawo o ruchu drogowym) - system elektroniczny,

2.        Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osób które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami oraz skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne ( Dz.U. 2012r. poz.1137 ustawa - Prawo o ruchu drogowym) - system elektroniczny,

3.        Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów ( Dz.U.2012r. poz.1137 ustawa - Prawo o ruchu drogowym) - wersja papierowa,

4.        Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (Dz.U.2015r. poz.155 ustawa – o kierujących pojazdami) - wersja papierowa,

5.        Ewidencja instruktorów nauki jazdy - ( Dz.U.2015r. poz.155 ustawa – o kierujących pojazdami) - wersja papierowa,

6.        Ewidencja diagnostów ( Dz.U.2012r. poz1137 ustawa - Prawo o ruchu drogowym) - wersja papierowa,

7.        Rejestr wydanych licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy udzielonych do dnia 14.08.2013r. (Dz.U.2013r. poz.1414 ustawa - o transporcie drogowym),

8.        Rejestr wydanych licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób udzielonych do dnia 14.08.2015r. (Dz.U.2013r.poz.1414 ustawa - o transporcie drogowym),

9.        Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (Dz.U.2013r.poz.1414 ustawa - o transporcie drogowym),

10.    Rejestr wydanych licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (Dz.U.2013r.poz.1414 ustawa - o transporcie drogowym),

11.    Rejestr wydanych licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (Dz.U.2013r.poz.1414 ustawa - o transporcie drogowym),

12.    Rejestr wydanych zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy (Dz.U.2013r.poz.1414 ustawa- o transporcie drogowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009),

13.    Rejestr wydanych zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób (Dz.U.2013r.poz.1414 ustawa - o transporcie drogowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009),

14.    Rejestr wydanych zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób/rzeczy na potrzeby własne ( Dz.U.2013r. 1414 ustawa  - o transporcie drogowym),

 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 • Rejestr gruntów
 • Rejestr budynków
 • Rejestr lokali
 • Rejestr cen i wartości
 • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
 • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
 • Wykaz nieruchomości Powiatu
 • Wykaz gruntów podlegających rekultywacji
 • Wykaz gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
 • Wykaz ustalonych należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej


Wydział Administracyjno - Organizacyjny

 

Stanowisko: inspektor ds. obsługi sekretariatu, Rady Powiatu jej Komisji
i Zarządu Powiatu.


Na ww. stanowisku pracy prowadzone są nw. rejestry tj.:

 • rejestr współdziałania z instytucjami, osobami zew. i wew.
 • rejestr wyjaśnień pokontrolnych
 • rejestr decyzji Zarządu Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr decyzji Zarządu Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr posiedzeń Zarządu Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr uchwał Zarządu Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr posiedzeń Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr protokołów z posiedzeń Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr uchwał Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr realizacji uchwał Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr posiedzeń,  protokołów, dokumentów, list obecności, wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr posiedzeń, protokołów, dokumentów, list obecności, wniosków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr posiedzeń protokołów, dokumentów, list obecności, wniosków  Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach
 • rejestr interpelacji i zapytań radnych
 • rejestr korespondencji przychodzącej Przewodniczącej Rady Powiatu
  w Skierniewicach
 • rejestr diet radnych
 • rejestr planów finansowych

 

 

 

 

  

Ilość odwiedzin4267
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-04-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-04-24 09:46
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...