http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012
 Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012

 

 

Skierniewice: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 277049 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie 9 gmin powiatu skierniewickiego w sezonie zimowym 2011/2012 zgodnie z: mapami przebiegu dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin - załącznik nr 7 oraz wykazem długości dróg powiatowych w gminach z podziałem na standardy zimowego utrzymania załącznik nr 8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań. Potencjalni Wykonawcy, którzy będą składać ofertę na usługi świadczone sprzętem Zamawiającego powinni przed złożeniem oferty zapoznać się z parametrami sprzętu Zamawiającego w siedzibie Wydziału dróg w Skierniewicach ul. St. Kaczyńskiego 9. Ilość godzin pracy są wielkościami planowanymi, uzależnionymi od warunków atmosferycznych, planowana ilość godzin pracy może ulec zmianie. Zamawiający wymaga podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Wykonawcę a/.samodzielnie, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego ( dot. zadań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) W czasie i w sposób zapewniający osiągnięcie standardów zimowego utrzymania. b/.każdorazowo na telefoniczne polecenie przedstawiciela Wydziału Dróg, potwierdzone faksem (dot. zad. nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10) w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wezwania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwotach: Zadanie nr 1 - 500,00 PLN; Zadanie nr 2 - 900,00 PLN; Zadanie nr 3 - 1.400,00 PLN; Zadanie nr 4 - 500,00 PLN; Zadanie nr 5 - 300,00 PLN; Zadanie nr 6 - 300,00 PLN; Zadanie nr 7 - 100,00 PLN; Zadanie nr 8 - 200,00 PLN; Zadanie nr 9 - 700,00 PLN; Zadanie nr 10 - 150,00 PLN; Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posługujące się w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie językiem polskim; Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Zadanie nr 1 ciągnikiem lub samochodem Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarką i lemieszem); Zadanie nr 2 ciągnikiem lub samochodem Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarką i lemieszem); Zadanie nr 3 samochodem lub ciągnikiem dostosowanym do osprzętu Zamawiającego tj. 2 piaskarek + 2 lemieszy; Zadanie nr 4 ciągnikiem lub samochodem Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarką i lemieszem); Zadanie nr 5 równiarką Wykonawcy; Zadanie nr 6 równiarką Wykonawcy; Zadanie nr 7 spycharką Wykonawcy; Zadanie nr 8 ładowarką Wykonawcy o pojemności łyżki 0,5 m3; Zadanie nr 9 nośnikiem samochodowym o DCM min. 15 t Wykonawcy dostosowanym do lemiesza dwustronnego Zamawiającego; Zadanie nr 10 Samochodem ciężarowym Wykonawcy - min. DMC 18 t.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty - stanowiący zał. nr 1 do SIWZ; - wypełniony formularz wyceny - stanowiący zał. nr 4 do SIWZ; - parafowany wzór umowy - stanowiący zał. nr 5 do SIWZ;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową - będą wynikały ze zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie. 2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku o ile Wykonawca i Zamawiający uznają wspólnie, że zadanie nie jest możliwe do realizacji w zawartym w umowie czasie z przyczyn wyższych potwierdzonych stosownym dokumentem. 3. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dotyczącej przedmiotu umowy lub podatku akcyzowego, wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo wysokości wynagrodzenia umownego. 4. Inne istotne dla stron postanowienia umowy oraz ogólne warunki umowy, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Punkcie Obsługi Interesantów na parterze siedziby Zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście, lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Gmina Bolimów 39,640 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 180 godz. Planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 175 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Gmina Kowiesy 31,519 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,497 km, Łącznie 66,016 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 295 godz. Planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 296 t. (dowóz mieszanki piaskowo solnej do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Gmina Słupia 20,985 km, Gmina Lipce Reymontowskie 27,444 km, Gmina Godzianów 13,081 km, Gmina Maków 32,614 km, Łącznie 94,124 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikami Wykonawcy (samochody lub ciągniki) i osprzętem Zamawiającego lub Wykonawcy (2 piaskarki +2 lemiesze).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy sprzętem 427 godz. Planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 420 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Gmina Głuchów 37,187 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy sprzętem 167 godz. Planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 167 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 60 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 60 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 Odśnieżanie dróg spycharką Wykonawcy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy 15 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 Załadunek na środki transportu mieszanki piaskowo solnej, ładowarką Wykonawcy o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy ładowarką - 90 h.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DCM min. 15 t Wykonawcy wyposażonym w pług dwustronny Zamawiającego lub Wykonawcy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 90 godz. - teren powiatu skierniewickiego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10 Transport mieszanki piaskowo solnej do siedzib potencjalnych Wykonawców. Samochód ciężarowy Wykonawcy - min. DMC 18 t.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość mieszanki piaskowo solnej do przetransportowania 1065 t. W odległości do 30 km średnio od siedziby Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (7556.5KB)
Ilość odwiedzin2121
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-10-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-10-21 13:39
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...