http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012.

 

RW.272.10.2011.KM                                                                    Skierniewice, dnia 03.11.2011 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zarząd Powiatu                                     w Skierniewicach informuje, iż do realizacji:

 

a) Zadania nr 2 w/w zamówienia tj.: Gmina Kowiesy 31,519 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,497 km, Łącznie 66,016 km odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz), planowana ilość godzin pracy sprzętem - 295 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 296 t. (dowóz mieszanki piaskowo solnej do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 147,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Zadania nr 3 w/w zamówienia tj.: Gmina Słupia 20,985 km, Gmina Lipce Reymontowskie 27,444 km, Gmina Godzianów 13,081 km, Gmina Maków 32,614 km, Łącznie 94,124 km odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikami Wykonawcy (samochody lub ciągniki)
i osprzętem Zamawiającego lub Wykonawcy (2 piaskarki + 2 lemiesze), planowana ilość godzin pracy sprzętem 427 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 420 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg   

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 184,50 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

ROZLEWNIA GAZU SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice

 

63,27 pkt.

291,60 zł

 

Zadania nr 4 w/w zamówienia tj.: Gmina Głuchów 37,187 km odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz), planowana ilość godzin pracy sprzętem 167 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 167 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

ROZLEWNIA GAZU

SKIERGAZ

Henryk Sałkowski

Mokra Lewa 1A

96-100 Skierniewice

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 378,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Zadania nr 5 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 60 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 B

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 199,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra

 

 

96,98 pkt.

205,20 zł

 

 

Zadania nr 6 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 60 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRACE ZIEMNE I WYKOPY

Andrzej Paczkowski

Żelazna 42

96-116 Dębowa Góra

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 270,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Zadania nr 7 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg spycharką Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 15 h,

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, wykonawca spełnia warunki udziału                        w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 300,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

Zadania nr 8 w/w zamówienia tj.: załadunek na środki transportu mieszanki piaskowo solnej, ładowarką Wykonawcy o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9, planowana ilość godzin pracy ładowarką - 90 h,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg   

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy ładowarką  - 89,79 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

91,62 pkt.

98,00 zł

 

 

Zadania nr 9 w/w zamówienia tj.: odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DCM min. 15 t Wykonawcy wyposażonym w pług dwustronny Zamawiającego lub Wykonawcy, planowana ilość godzin pracy - 90 godz. - teren powiatu skierniewickiego,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg   

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena jednostkowa za 1 godz. pracy sprzętem  - 246,00 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

91,11 pkt.

270,00 zł

 

 

Zadania nr 10 w/w zamówienia tj.: transport mieszanki piaskowo solnej do siedzib  potencjalnych Wykonawców. Samochód ciężarowy Wykonawcy - min. DMC 18 t., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej do przetransportowania 1065 t. w odległości
do 30 km średnio od siedziby Zamawiającego,

wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy

i Utrzymania Dróg   

MIRDRÓG Mirosław Kozera

ul. Tomaszowska 62

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z punktu przyjętego jednego kryterium cena        - najniższa cena ze złożonych dwóch ofert, cena za transport 1 t/km mieszanki  - 0,21 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

Pozostałą złożoną ofertę oceniono następująco:

 

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

Ocena - kryterium

CENA BRUTTO

 

 

PED - BRUK Zakład Budowlany

Piotr Dudek

Kolonia Starorawska 16 b

96-115 Nowy Kawęczyn

 

 

1,17 pkt.

18,00 zł

 

 

b) natomiast w zakresie realizacji Zadania nr 1 w/w zamówienia tj.: Gmina Bolimów
39,640 km
odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik lub samochód) Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz), planowana ilość godzin pracy sprzętem - 180 godz., planowana ilość mieszanki piaskowo solnej 175 t. (dowóz mieszanki do Wykonawcy na wskazane miejsce transportem Zamawiającego) Mieszanka Zamawiającego postępowanie unieważniono stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. Ustawy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

d)   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

e) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Ilość odwiedzin1955
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2011-11-03 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-11-03 13:45
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...