http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Dziecka w Strobowie od 01.01.2012r.do 31.12.2012r

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Dziecka w Strobowie od 01.01.2012r.do 31.12.2012r
Numer ogłoszenia: 412606 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka , Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel.             0-46 833 01 35      , faks 0-46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Dziecka w Strobowie od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Dziecka w Strobowie od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.- sukcesywnie wg potrzeb do kotłowni olejowej w ilości około 22 500 litrów. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/ Lp. Właściwości: Wartości: 1 Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3 2 Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg 3 Temperatura zapłonu, min. 56°C 4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s 5 Skład frakcyjny: - do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V) - do 350 °C destyluje, min. 85% (V/V) 6 Temperatura płynięcia, max. -20°C 7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) 8 Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m) 9 Zawartość wody, max. 200 mg/kg 10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg 11 Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m) 12 Barwa: czerwona Zamawiający zastrzega, iż podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie z przyczyn od niego niezależnych (np. łagodna zima) w zależności od potrzeb zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku .Prawo zamówień publicznych z późn. zm.tj. - posiadają koncesję na sprzedaż oleju opałowego.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku .Prawo zamówień publicznych z późn. zm.tj. - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w ciągu ostatniego roku dostaw oleju opałowego
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku .Prawo zamówień publicznych z późn. zm.tj. - dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. samochodem przeznaczonym do przewozu oleju opałowego wyposażonego w pompę i licznik do pomiaru ilości paliwa z aktualną legalizacją uprawnionego do legalizacji organu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy znajdujący się przy SIWZ - oświadczenie o akceptacji postanowień SIWZ bez zastrzeżeń - oświadczenie o akceptacji postanowień projektu umowy bez zastrzeżeń

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową - będą wynikały ze zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie. 2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: a) w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy oraz podatku akcyzowego, stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka Strobów 28 96-100 Skierniewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Dziecka,Strobów 28, 96-100 Skierniewice, - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIW olejopałowy 2012.doc (116KB)
Ilość odwiedzin1655
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2011-12-05 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-12-05 15:56
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...