http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Dziecka

Strobów 28, 96-100 Skierniewice

tel.: (0-46) 833-01-35, fax.: (0-46) 833-01-35

ddstrobow@poczta.onet.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strobów, 21.12.2011 rok

ZP 341/1/11

 

                                                                                                                             Zawiadomienie z dnia 21.12.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję iż
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju lekkiego dla Domu Dziecka w Strobowie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., Zamawiający wybrał do realizacji w/w. zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

„PETROLIS" Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204

za cenę brutto: 90000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Uzasadnienie wyboru: przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert (100% ceny).

            Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

            Zestawienie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg kryterium oceny ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Streszczenie oferty

Przyznana punktacja w kryterium cena

Przyznana punktacja łącznie

1.

PETROLIS Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń

ul. Wł. Jagiełły 10a/204

oferta niepodlegająca odrzuceniu

100

100

2.

„DA-MO" Sp. J.

Dałkowska-Modzelewski

99-400 Łowicz

ul. Małyszce 2d/2e

oferta niepodlegająca odrzuceniu

96,85

96,85

 

Ocena oferty została obliczana według wzoru:

Kryteria oceny ofert: 100 % ceny

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 %

      Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100

      Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły :

      C = (Cmin. : Coferty) x 100

      C-ilość punktów dla danej oferty

      Cmin.- cena brutto najtańszej oferty

      Coferty - cena brutto danej oferty

      100 - waga kryterium wyboru

      Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę

      punktów.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Domu Dziecka

/-/  mgr Edyta Suska

 

Ilość odwiedzin1295
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2011-12-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2011-12-21 14:07
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...