http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

 

 

Skierniewice: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 18355 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówień jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach sklasyfikowanych w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV w grupach 301, 444, 249, 228, 222, 226, 314, 446, 392, 224, 302, 395, 302 i 241. 1. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach została podzielona na dwa zadania (części): a) Zadanie nr 1 - dostawa wyrobów papierniczych oraz innych artykułów biurowych, b) Zadanie nr 2 - dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ tj. w formularzach wyceny przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1 i 2 zawierających nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości oraz jednostkę miary i ilości.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.97.92-8, 22.81.63.00-6, 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5, 30.19.95.00-5, 30.12.51.00-2, 22.85.00.00-3, 30.19.21.21-5, 30.19.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwotach: Zadanie nr 1 - 500,00 PLN Zadanie nr 2 - 500,00 PLN 1. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. 3. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. 5. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - Zał. nr 1 do SIWZ, - Formularz wyceny przedmiotu zamówienia dla zadań 1 i 2 - Zał. nr 2a i 2b do SIWZ, - Oświadczenie o spełnianiu wymagań zawartych w art. 22 ust.1 - Zał. nr 3 do SIWZ, - Wzór umowy - Zał. nr 5 do SIWZ, - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy - Zał. nr 6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 11:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta, znajdującym się na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście, lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyrobów papierniczych oraz innych artykułów biurowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2a do SIWZ tj. w formularzu wyceny przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1 zawierającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości oraz jednostkę miary i ilości.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.97.92-8, 22.81.63.00-6, 30.19.95.00-5, 30.12.51.00-2, 22.85.00.00-3, 30.19.21.21-5, 30.19.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2b do SIWZ tj. w formularzu wyceny przedmiotu zamówienia dla zadań nr 2 zawierającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości oraz jednostkę miary i ilości.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5, 30.12.51.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (546.5KB)
Ilość odwiedzin2427
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-01-20 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-01-20 09:45
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...