http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Statut PCPR
 

UCHWAŁA NR XIV/80/ 12

 

RADY  POWIATU w SKIERNIEWICACH

z dnia 31 stycznia 2012 roku

 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIV/80/12 roku

Rady Powiatu w Skierniewicach

                       z dnia  31 stycznia 2012 roku

 

 

S T A T U T

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Skierniewickiego, działającą na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

3)      uchwały Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 21.01.1999r.   w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

4)      oraz innych przepisów prawa szczególnie dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych,

5)      niniejszego statutu.

 

§2.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej PCPR, jest jednostką budżetową Powiatu Skierniewickiego prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie zatwierdzonego planu dochodów i wydatków.

§3. Obsługę PCPR w zakresie organizacyjnym i finansowo-księgowym zapewnia Starostwo Powiatowe w Skierniewicach.

§4. Siedzibą PCPR jest miasto Skierniewice.

§5. Obszarem działania PCPR jest teren Powiatu Skierniewickiego.

      §6. PCPR jest organizatorem pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skierniewickiego , na podstawie Zarządzenia Nr 32/2011 roku Starosty Skierniewickiego z dnia 30 grudnia 2011r.          w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rozdział II

Zakres działania PCPR

 

     §7.1. PCPR  realizuje zadania  Powiatu Skierniewickiego, określone w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z następujących ustaw:

1)     ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm),

4)     ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.   Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

 

2. W realizacji zadań PCPR współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej,

stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami

działającymi w zakresie polityki społecznej.

 

Rozdział III

Gospodarka finansowa PCPR

 

     §8.1. Powiat Skierniewicki zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu , zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym PCPR.

2. Wojewoda Łódzki zapewnia, za pośrednictwem budżetu Powiatu Skierniewickiego, środki finansowe na realizację zadań zleconych.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia środki  finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

     §9. Podstawą  gospodarki finansowej PCPR  jest roczny plan finansowy.

 

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna PCPR

     §10.1. PCPR  kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik .

2. Kierownika  zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Skierniewicach.

3. PCPR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w PCPR  pracowników.

    §11. Organizację i zasady funkcjonowania PCPR  określa regulamin organizacyjny nadawany przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

     §12.1.Nadzór nad działalnością PCPR, z zastrzeżeniem ust. 2, sprawują organy  Powiatu Skierniewickiego w ramach swoich kompetencji.

2. Wojewoda Łódzki sprawuje nadzór nad działalnością PCPR w zakresie zadań zleconych.

 

    §13. Zmiany treści statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/80/ 12

 

RADY  POWIATU w SKIERNIEWICACH

z dnia 31 stycznia 2012 roku

 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 42 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.               o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183.) Rada Powiatu w Skierniewicach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach,
w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/185/06 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia                26  czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentskan.pdf (1204.8KB)
Ilość odwiedzin2154
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-02-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-02-09 09:29
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...