http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób i 15 opiekunów wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem

 

Skierniewice: Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób i 15 opiekunów wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem
Numer ogłoszenia: 226094 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.efspcpr.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób i 15 opiekunów wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem: - całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz. zm.) wraz z 15 opiekunami osób niepełnosprawnych z dojazdem z miasta Skierniewice na turnus i powrotem. Ośrodek, w którym będzie odbywać się turnus rehabilitacyjny musi mieć wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - z schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiety po mastektomii. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne ze schorzeniami jak wyżej. Wykonawca musi zapewnić dojazd na turnus oraz powrót z turnusu wszystkim uczestnikom (33 osób), w tym dla osoby/osób poruszających się na wózku lub wózkach inwalidzkich. Autokar powinien posiadać klimatyzację, WC. Mile widziane będzie na wyposażeniu autokaru wideo, bufet herbaciano - kawowy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie będą objęci kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy - zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ( Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn.zm.). - Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów i ośrodków turnusów prowadzonego przez właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 z późn. zm.), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - z schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiety po mastektomii.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca dysponuje, co najmniej 1 trenerem o wyższym wykształceniu informatycznym, - Wykonawca dysponuje, co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie psychologiczne, - Wykonawca dysponuje, co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie i uprawnienia do pracy jako doradca zawodowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wzór oferty - załącznik Nr 2, - projekt umowy - załącznik Nr 7.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem okoliczności oraz warunków zmian określonych poniżej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników turnusu rehabilitacyjnego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) rezygnacji kandydata z udziału w turnusie rehabilitacyjny z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparcie psychologicznym pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie, b) niestawienia się kandydata na turnus rehabilitacyjny z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym pomimo wezwania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach c) przerwania uczestnictwa w turnusie (choroba, rezygnacja z uczestnictwa), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, d) niezgłoszenia się planowanej liczby uczestników turnusu lub/i opiekunów. W powyższych przypadkach w umowie zmianie ulega przeliczenie kosztu turnusu. W takim przypadku koszt turnusu stanowi iloczyn kosztu turnusu jednej osoby niepełnosprawnej oraz rzeczywistej ilości osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które ukończyły turnus. W przypadku przerwania uczestnictwa w turnusie koszty udziału takiej osoby w turnusie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni turnusu. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 godzina 08:30, miejsce: w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-Maja 6, 96-100 Skierniewice pokój Nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy-Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ (1).doc (253KB)
Ilość odwiedzin1776
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-06-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-06-28 15:20
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...