http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Skierniewice: Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób i 15 opiekunów wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem

Numer ogłoszenia: 292294 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157637 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób i 15 opiekunów wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem: - całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 18 osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz. zm.) wraz z 15 opiekunami osób niepełnosprawnych z dojazdem z miasta Skierniewice na turnus i powrotem. Ośrodek, w którym będzie odbywać się turnus rehabilitacyjny musi mieć wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - z schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiety po mastektomii. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez właściwego wojewodę, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne ze schorzeniami jak wyżej. Wykonawca musi zapewnić dojazd na turnus oraz powrót z turnusu wszystkim uczestnikom (33 osób), w tym dla osoby/osób poruszających się na wózku lub wózkach inwalidzkich. Autokar powinien posiadać klimatyzację, WC. Mile widziane będzie na wyposażeniu autokaru wideo, bufet herbaciano - kawowy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie będą objęci kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.53.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy-Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Barbara Skotarczak zam. 84-104 Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka 16, Dom Wypoczynkowy Dariusz Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych, ul. Droga Rybacka 16, 84-104 Jastrzębia Góra, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93048,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 82489,00
  • Oferta z najniższą ceną: 82489,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82489,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1257
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-08-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-08-08 16:07
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...