http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni
 

 

Usługi w zakresie szkoleń zawodowych  dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dla 32 BO zorganizowanych na terenie Powiatu Skierniewickiego lub Miasta Skierniewice lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.efspcpr.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dla 32 BO zorganizowanych na terenie Powiatu Skierniewickiego lub Miasta Skierniewice lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń/kursów zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zamówienie podzielone jest na XII zadań częściowych obejmujących zorganizowanie i przeprowadzenie 12 rodzajów szkoleń/kursów dla osób niepełnosprawnych i ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wychowanków rodzin zastępczych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny wpis Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy - zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ( Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn.zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- parafowany projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, - program szkolenia - załącznik nr 9 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem okoliczności oraz warunków zmian określonych poniżej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkoleń/kursów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) rezygnacji kandydata z udziału w szkoleniu kursie pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie, b) niestawienia się kandydata na szkolenie/kurs pomimo wezwania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach c) przerwania uczestnictwa w szkoleniu/kursie (choroba, rezygnacja z uczestnictwa), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, d) stwierdzenia niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu/kursie przez lekarza medycyny. W powyższych przypadkach w umowie zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia/kursu. W takim przypadku koszt szkolenia/kursu stanowi iloczyn kosztu szkolenia/kursu jednej osoby. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ponadto zawarta umowa może zostać zmieniona, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany nazwy lub siedziby wykonawcy albo zmiany osób wymienionych w §10 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 08:30, miejsce: w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-Maja 6, 96-100 Skierniewice pokój Nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy-Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 3 osoby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 3 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 6 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 6 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 4 osób..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 120 godz. I stopień i 120 godz. - II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4Kurs masażu I i II stopnia - dla 1 osoby, uprawniający do podjęcia zatrudnienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs masażu I i II stopnia - dla 1 osoby, uprawniający do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 160. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 5Kurs ochrony osób i mienia - dla 6 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs ochrony osób i mienia - dla 6 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 6Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 4 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii C - dla 4 osób. Liczba godzin - 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 4 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C - dla 4 osób. Liczba godzin - 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs/szkolenie fryzjerski I i II stopnia - dla 2 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs/szkolenie fryzjerski I i II stopnia - dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka), 120 godzin I stopień + 120 godzin II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 3 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 150 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs/szkolenie prawa jazdy kat. C + E, - dla 1 osoby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs/szkolenie prawa jazdy kat. C + E, - dla 1 osoby. Liczba godzin- kursu: teoria - 20 godzin, praktyka - 25 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Indywidualne zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w formie kursu, dostosowane do poziomu uczestników w celu wyrównywania szans edukacyjnych na poziomie szkolnym (gimnazjalnym i pogimnazjalnym) - dla 4 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Indywidualne zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w formie kursu, dostosowane do poziomu uczestników w celu wyrównywania szans edukacyjnych na poziomie szkolnym (gimnazjalnym i pogimnazjalnym) - dla 4 osób. Liczba godzin- kursu: teoria/konwersacja po 30 godzin dla każdego wychowanka indywidualnie z dojazdem do jego miejsca zamieszkania tj. Święte, Słomków, Miedniewice, Mokra Prawa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (464.5KB)
Ilość odwiedzin1685
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-08-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-08-21 16:37
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...