http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego”
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania

Szkolenie  kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego”

 

                      Skierniewice, dnia 24.09.2012 r.

   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania

Szkolenie  kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe                        z terenu Powiatu Skierniewickiego".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych  i niezawodowych.

Termin szkolenia: rozpoczęcie -  październik 2012 r., zakończenie - do 15 grudnia 2012 r.

Zajęcia prowadzone będą dla maksymalnie 10 osób.

Zakres szkolenia winien być zgodny z zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) przez ministra właściwego do spraw rodziny programem szkoleń rodzin zastępczych niezawodowych oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego lub programem, o którym mowa w art. 227 ust. 1 ww. ustawy, oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9.12.2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Szkolenie winno być przeprowadzone na terenie Miasta Skierniewice, przez specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń (certyfikowanych trenerów). Zajęcia odbywać się mają w jednej grupie, z wyłączeniem zajęć indywidualnych. Wykonawca zapewnia miejsce szkolenia.

Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:

-          Zajęcia powinny się odbywać piątki w godzinach popołudniowych od godz. 16.30  i w soboty pomiędzy godz. 9.00 a 16.00 , nie więcej niż 7 godzin dziennie.

-          Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania min: list obecności, informacji o każdym z uczestników szkolenia będącej podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

-          Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne (w formie drukowanej) oraz  harmonogram szkolenia.

-          Wykonawca zapewnia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

-          Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy,                       z odpowiednim ogrzewaniem i oświetleniem, z dostępem do toalety i bieżącej wody.

-          Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania na zajęcia mniejszej liczby osób niż podana w niniejszym  ogłoszeniu, w zależności od liczby osób, które zgłoszą uczestnictwo w szkoleniu.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę (netto i brutto) za przeszkolenie  jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W przypadku wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Płatność za szkolenie nastąpi po wykonaniu całości zadania na podstawie faktury prawidłowo  wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu                         i przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa wyżej. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych kandydatów.

Do oferty należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający zatwierdzenie przez właściwego ministra programu szkolenia, na podstawie którego zostanie szkolenie przeprowadzone.

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez właściwego ministra (certyfikaty trenerów).

3. Informację o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu tego typu szkoleń.

4. Harmonogram szkolenia zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny
i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia: „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego" do dnia 3 października 2012 .r. do godz. 12.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6,  96-100  Skierniewice.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pcpr.powiat-skierniewice.pl, bip.powiat-skierniiewice.pl

PCPR unieważni niniejsze postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na realizację szkolenia.

 

PCPR Skierniewice

Ewa Smołucha

 

Ilość odwiedzin1455
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-09-24 00:00
Data ukazania się2012-09-24 00:00
Ostatnia zmiana2012-09-24 13:17
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...