http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie powiatu skierniewickiego

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie powiatu skierniewickiego
Numer ogłoszenia: 232159 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie powiatu skierniewickiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie powiatu skierniewickiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na jedną lub kilka dowolnie wybranych części przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Z uwagi na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących wysokościach: Zadanie nr 1 - 900,00 zł. Zadanie nr 2 - 180,00 zł. Zadanie nr 3 - 400,00 zł. Zadanie nr 4 - 600,00 zł. Zadanie nr 5 - 500,00 zł. Zadanie nr 6 - 600,00 zł. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył): minimum 2 dokumentacje projektowe obejmujące swym zakresem budowę(rozbudowę)/przebudowę dróg co najmniej klasy technicznej (Z) zbiorcza o długości min. 1 km każda oraz potwierdzi, że w/w usługi zostały wykonane należycie. Warunek jednakowy dla każdej z części w przypadku składania oferty częściowej/ ofert częściowych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Opis przedmiotu zamówienia, -Formularz Oferty - Formularz Nr 1, -Podwykonawstwo - Formularz Nr 6, -Wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy wyłącznie w przypadku: a. zmiany obowiązujących przepisów - w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto), b. wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, c. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur (uzyskania uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa) - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, d. nastąpi zmiana osoby sprawującej funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania - z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone w pkt. 6.1.4. SIWZ, e. zaistnieje konieczność zmiany przez wykonawcę zakresu prac realizowanych przez podwykonawcę - i tylko w powyższym zakresie, f. zaistnieje konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w wytycznych do projektowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach, g. zmian będących następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy tj. konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, którego wykonanie wpływa na zmianę terminu zamówienia podstawowego. 2. Powyższe przyczyny winny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. 3. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 (z wyłączeniem pkt. d i e) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 6. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian umowy, wymagają uprzedniej akceptacji zamawiającego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów na parterze w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E Głuchów - Celigów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 3,5 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 70 do początku miejscowości Celigów. W ramach przebudowy planuje się wykonać: - remont części nawierzchni - poszerzenie odcinka nawierzchni - przebudowę przepustów pod jezdnią - przebudowę istniejących zjazdów - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Słupia - Krosnowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 0,5 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1319E w kierunku miejscowości Krosnowa (w szerokości istniejącego pasa drogowego). W ramach przebudowy planuje się wykonać: - częściowe poszerzenie nawierzchni - położenie nakładki 4+4 cm - ewent. przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gzów - Janisławice - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 1,1 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5103E w kierunku miejscowości Janisławice (w szerokości istniejącego pasa drogowego). W ramach przebudowy planuje się wykonać: - przebudowę przepustów pod jezdnią - stabilizację podbudowy - położenie nakładki 4+4 cm.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Słupia - Gzów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 1,8 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do początku miejscowości Gzów (w szerokości istniejącego pasa drogowego). W ramach przebudowy planuje się wykonać: - przebudowę przepustów pod jezdnią - położenie nakładki 4+4 cm.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E Bolimów, ul. Sokołowska - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odcinek długości: ok. 0,6 km. W ramach przebudowy planuje się wykonać: - budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu przydrożnego - położenie nakładki 4+4 cm - remont chodnika (po lewej stronie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku miejscowości Sokołów).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1333E w miejscowości Turowa Wola - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przebudowy planuje się wykonać: - przebudowę skrzyżowania -skrzyżowanie typu mini / małe rondo - budowę oświetlenia - przebudowę wodociągu - przebudowę sieci telefonicznych - przebudowę drogi na odc. o dł. ok. 300 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (435.5KB)
Ilość odwiedzin2402
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-11-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-11-02 12:13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...