http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

Pytanie:

 

Zamawiający zakłada wykonanie projektu przebudowy istniejących dróg. Proszę
o podanie szerokości istniejącego pasa drogowego dla każdej z dróg oraz informację, czy Zamawiający przewiduje poszerzenie pasa drogowego, jeżeli zajdzie taka konieczność?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuję, że istnieje możliwość wglądu do zasobów geodezyjnych (map)
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 w celu ustalenia szerokości pasa drogowego.

 

Zamawiający informuje, że może zachodzić konieczność poszerzenia pasa drogowego
w zadaniu Nr 6. Jednak procedura podziałów i wykupu będzie po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie:

 

W zadaniu nr 5 należy przewidzieć budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu przydrożnego. Proszę o doprecyzowanie sposobu odwodnienia (kolektor
w jezdni z zrzutem wody w jednym miejscu, czy odprowadzenie wody z wpustów ulicznych do rowu za pomocą przykanalików).

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający przewiduje rozwiązać problem odwodnienia poprzez budowę kolektora
w jezdni z zrzutem wody w jednym miejscu i odprowadzenie wody z wpustów ulicznych do kolektora za pomocą przykanalików).

 

Pytanie:

 

Czy droga powiatowa nr 2700E Bolimów ul. Sokołowska objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

 

Odpowiedź:

 

Droga powiatowa nr 2700E Bolimów ul. Sokołowska nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający posiada informację na temat istniejącej infrastruktury technicznej, która ewentualnie może podlegać przebudowie?

 

Odpowiedź:

 

 Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Zgodnie z punktem VIII pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (SIWZ) cyt. "2. Wgląd w dokumentację infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasach drogowych, Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie
u gestorów tej infrastruktury". Jednocześnie wyjaśniam, że istnieje możliwość wglądu do map w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

 

 

Pytanie:

 

Czy będzie konieczne wykonanie podziałów geodezyjnych pod poszerzenie pasa drogowego, a jeżeli tak to czy będzie to po stronie wykonawcy. Jeżeli będzie to po stronie wykonawcy prosimy o podanie ilości działek do podziału jakie należy przyjąć w wycenie?

 

Odpowiedź:

 

Nie będzie konieczne wykonanie podziałów geodezyjnych pod poszerzenie pasa drogowego po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie:

 

Czy będzie wymagane wznowienie granic pasa drogowego?

 

Odpowiedź:

 

Nie będzie wymagane wznowienie granic pasa drogowego.

 

 

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd literowy dotyczący numeru drogi krajowej: zamiast wskazanego nr 70 (dotyczy zadania nr 1) winien znaleźć się nr 72?

 

Odpowiedź:

 

Potwierdzamy, że w określeniu zadania nr 1 - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd literowy dotyczący numeru drogi krajowej: zamiast wskazanego
nr 70 winien znaleźć się nr 72.

 

 

Pytanie:

 

Prosimy o wyspecyfikowanie parametrów przepustów drogowych zlokalizowanych na odcinkach dróg na poszczególnych zadaniach?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z punktem 16.3. SIWZ „Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy (projektowanego zadania)". Istnieje również możliwość wglądu do zasobów geodezyjnych (map) w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

Pytanie:

 

Prosimy o udostępnienie map z zasobów geodezyjnych PODGiK (bez sprawdzenia
w terenie) w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji przedmiotu zamówienia pod kątem kolizji z infrastrukturą obcą?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z punktem VIII pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (SIWZ) cyt. "2. Wgląd
w dokumentację infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasach drogowych, Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie u gestorów tej infrastruktury". Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że mapy są dostępne do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi aktualnego poziomu natężenia ruchu dla poszczególnych zadań? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie tych danych.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dysponuje aktualnymi pomiarami natężenia ruchu tylko dla drogi powiatowej
nr 1303E. SDR wynosi 1.535 p/dobę. 

 

Pytanie:

 

Zamawiający przewiduje konieczność sporządzenia projektu ogrodzeń po ich ewentualnym przesunięciu. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający dopuszcza wejście w działki nie będące we władaniu Zamawiającego? Jeśli tak, to według jakiej procedury pozyskiwane będą przedmiotowe działki? Czy należy przyjąć, że Projektant ma wykonać dokumentację zgodnie z procedurą uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje konieczności sporządzenia projektów ogrodzeń.

 

Pytanie:

 

Jeśli, zgodnie z pytaniem powyżej, Zamawiający przewiduje wykup działek obcych, prosimy o podanie ilości działek którą należy przyjąć do oferty. Jednocześnie oczekujemy potwierdzenia, że rozliczenie podziałów nastąpi na podstawie faktycznej ilości podziałów. Czy Zamawiający będzie w tym przypadku oczekiwał wykonania stabilizacji granic nowopowstałego pasa drogowego?

 

Odpowiedź:

 

Odpowiedź, jak do pytania powyżej.

 

Pytanie:

 

Prosimy o udostępnienie map z zasobów geodezyjnych PODGiK (bez sprawdzenia
w terenie) w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji przedmiotu zamówienia pod kątem kolizji z infrastrukturą obcą?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z punktem VIII pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (SIWZ) cyt. "2. Wgląd
w dokumentację infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasach drogowych, Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie u gestorów tej infrastruktury". Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że mapy są dostępne do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1576
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2012-11-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-11-09 13:04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...