http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z oferentów zadał pytania

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonawca wykaże zrealizowanie usługi w zakresie stałej obsługi prawnej na rzecz spółki, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, tzn. czy taką spółkę uznaje za podmiot samorządowej administracji publicznej, zważywszy, że spółka ta wykonuje zadania gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym? Czy
5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu takiej obsługi potwierdzi dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie uzna za spełniony wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia
w zakresie obsługi prawnej spółki, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

W §5 pkt 1.3.1. określono bowiem: „dysponuje co najmniej dwoma (2) osobami wykonującymi zawód adwokata lub radcy prawnego (posiadającymi wpis na listę adwokacką lub listę radców prawnych) oraz posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów samorządowej administracji publicznej w tym szczebla powiatowego".

 

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykonawca wykaże, że świadczy usługę stałej obsługi prawnej na podstawie umowy o pracę oraz czy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponuje osobą wykonującą zawód radcy prawnego z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów administracji publicznej na podstawie umowy o pracę?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający uzna za spełniony wymóg świadczenia stałej obsługi prawnej na podstawie umowy o pracę, jeśli osoby którymi dysponuje Wykonawca wykonują zawód radcy prawnego mają co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów administracji publicznej.

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonawca wykaże zrealizowanie usługi stałej obsługi prawnej na rzecz podmiotu rządowej administracji publicznej, zważywszy na fakt, że zakres zadań związanych z obsługą administracji rządowej i samorządowej jest tożsamy, zaś odmienne potraktowanie obsługi administracji samorządowej i rządowej może stanowić naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie uzna za spełniony wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże zrealizowanie stałej obsługi prawnej na rzecz podmiotu administracji rządowej. Zamawiający uważa, że zadania administracji rządowej nie są tożsame z zadaniami administracji samorządowej.

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający rozważy zmianę wymogów postawionych w SIWZ dotyczących dysponowania odpowiednimi osobami - w zakresie 5 letniego doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów administracji publicznej na 2 letnie doświadczenie? Wymóg wiedzy i doświadczenia może być spełniony jeśli wykaże się obsługę prawną wykonaną w ciągu trzech ostatnich lat lub w krótszym okresie prowadzenia działalności. Wymóg 5 letniego doświadczenia uniemożliwia udział w postępowaniu wykonawcom, którzy prowadzą działalność krócej, co stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmian w SIWZ (§5 pkt 1.3.) dotyczących dysponowania odpowiednimi osobami w zakresie 5 letniego doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów administracji publicznej gdyż wymóg ten dotyczy osób, którymi dysponuje Wykonawca, a nie okresu działania Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1452
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2012-12-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-12-10 13:44
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...