http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o zawarciu zamówienia

 

: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W 2013 ROKU DO KOTŁOWNI DOMU DZIECKA W STROBOWIE
Numer ogłoszenia: 529736 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 493834 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 0-46 833 01 35, faks 0-46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W 2013 ROKU DO KOTŁOWNI DOMU DZIECKA W STROBOWIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest dostawa ( w miarę potrzeb Zamawiającego) 30.000 litrów oleju opałowego w 2013 roku do kotłowni Domu Dziecka w Strobowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROLIS Sp. z o.o. ul. Wł. Jagiełły 10a/204 26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109756,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 87300,00
  • Oferta z najniższą ceną: 87300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89400,00
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Ilość odwiedzin1210
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2012-12-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2012-12-28 04:39
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...