http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem

 

Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem
Numer ogłoszenia: 95081 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem: - całodobowego turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem komputerowym dla 25 osób niepełnosprawnych, kurs komputerowy prowadzony będzie w dwóch grupach 13 osobowej i 12 osobowej, po 15 godzin dla każdej z grup, doradztwem zawodowym grupowym - w dwóch grupach 13 osobowej i 12 osobowej, po 4 godziny dla każdej z grup i wsparciem psychologicznym grupowym - w dwóch grupach 13 osobowej i 12 osobowej, po 4 godziny dla każdej z grup, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz. zm.) wraz z 18 opiekunami osób niepełnosprawnych z dojazdem środkiem transportu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się również na wózkach inwalidzkich z miasta Skierniewice na turnus i powrotem. Organizator turnusu rehabilitacyjnego musi posiadać aktualny wpis Wykonawcy do rejestru organizatorów prowadzonego przez właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych szkoleniowych z kursem komputerowym dla grupy osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiet po mastektomii. a ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne szkoleniowe z kursem komputerowym, uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiet po mastektomii. Wykonawca musi zapewnić dojazd na turnus oraz powrót z turnusu wszystkim uczestnikom (25 osób niepełnosprawnych i 18 opiekunów), w tym dla osoby/osób poruszających się na wózku lub wózkach inwalidzkich. Autokar powinien posiadać klimatyzację, WC. Mile widziane będzie na wyposażeniu autokaru wideo, bufet herbaciano - kawowy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie będą objęci kursem komputerowym, wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.53.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uznana, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada: a) aktualny wpis Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy - zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ( Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn.zm.) , niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy b) aktualny wpis Wykonawcy do rejestru organizatorów prowadzonego przez właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych szkoleniowych z kursem komputerowym dla grupy osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiet po mastektomii. c) aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne szkoleniowe z kursem komputerowym, uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: - z chorobami neurologicznymi, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu wzroku, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - z chorobami układu pokarmowego, - z cukrzycą, - z alergią, - z dysfunkcją narządu słuchu, - kobiet po mastektomii.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uznana , że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uznana , że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy oraz wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uznana , że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy oraz wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uznana , że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-skierniewice.pl, efspcpr.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6, tel. (46) 834-59-47 Strona internetowa zamawiającego: www.efspcpr.powiat-skierniewice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2013 godzina 14:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ-turnus2013.doc (276.5KB)
Ilość odwiedzin1810
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-05-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-05-29 10:21
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...